« Tilbage

Støjgener

Sidst revideret mar 2023
Glasfakta

Tilstrækkelig lydisolation mellem tilstødende rum og til eksterne støjkilder er en del af gode lydforhold

Gode lydforhold er en væsentlig del af et godt indeklima. Det gælder om at undgå støjgener fra naboer og trafik, samt at akustikken i rummet er tilpasset anvendelsen, som for eksempel undervisningslokale.

Nye bygninger er meget tætte, og derfor er udefra kommende støj ofte reduceret meget i forhold til den støj, man oplever i ældre bygninger. At støjen udefra er reduceret betyder, at støj fra ventilationsanlæg og andet udstyr kan virke mere generende.

Gode lydforhold er betinget af:


Lydisolation

For at opnå tilstrækkelig lydisolation er det nødvendigt, at der ved projektering lægges stor vægt på valg og vurdering af:

Specielt grænseværdierne for trinlydniveau, herunder fra gulve, specielt i toilet- og baderum, kræver særlig opmærksomhed.

Luftlydisolation

Luftlydisolation er et udtryk for, i hvilken grad luftlyd som musik fra højttalere eller samtale transmitteres fra et rum til et andet. Luftlyd transmitteres på følgende måder:

Trinlydniveau

Trinlydniveauet betegner den lyd, der frembringes i et rum, når gulvet i et andet rum påvirkes med en standardiseret bankemaskine. Trinlyd transmitteres ofte både direkte gennem en etageadskillelse og gennem flankerende konstruktioner.

Efterklangstid

Efterklangstid er et udtryk for, hvor hurtigt lyden i et rum dør ud. Efterklangstiden afhænger af rummets lydabsorberende overflader og rummets størrelse.

Absorptionsareal

Det 'ækvivalente absorptionsareal' er et udtryk for rummets samlede lydabsorptionsmængde (antal kvadratmeter fuldstændigt absorberende areal) og findes ved at summere lydabsorptionen af samtlige overflader og møbler med mere.

Projektering

Projektering af forhold vedrørende det akustiske indeklima i bygninger, der indeholder boliger, foretages efter DS 490, Lydklassifikation af boliger (Dansk Standard, 2007d).

Beregning af lydisolation i bygninger i forbindelse med projektering kan foretages i henhold til standarderne:

DS/EN 12354-1, Bygningsakustik - Beregning af bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningselementers egenskaber - Del 1: Luftlydisolation mellem rum (Dansk Standard, 2000a)

DS/EN 12354-2, Bygningsakustik - Beregning af bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningselementers egenskaber - Del 2: Trinlydisolation mellem rum (Dansk Standard, 2000b)

Beregning af efterklangstid og lydabsorption i rum i forbindelse med projektering kan foretages i henhold til standarden:

DS/EN 12354-6, Bygningsakustik - Beregning af bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningselementers egenskaber - Del 6: Lydabsorption i lukkede rum (Dansk Standard, 2004b)

Kontrolmålinger

Beskrivelse af hvordan og efter hvilke målestandarder kontrolmålinger bør udføres samt specifik vejledning om forhold, der ikke er fastlagt i målestandarderne. Kan ses i:

SBi-anvisning 217, Udførelse af bygningsakustiske målinger (Hoffmeyer, Olesen & Rasmussen, 2008) 2. udgave 2017.


Kontrolmålinger tjener til dokumentation af, om kravene til det akustiske indeklima er opfyldt. Kommunen kan i byggetilladelsen stille krav om lydmålinger i den færdige bygning, jf. BR18 Kapitel 17.


Lydforhold (§ 368 - § 376): Bygningsreglementets vejledning om lydforhold:

1.4. Kontrol af lydforhold ved målinger eller beregninger

Kontrolmålinger kan tjene til dokumentation af, om kravene til det akustiske indeklima er opfyldt. Beregninger kan - for absorptionsareal og trafikstøj - indgå i kontrol af lydforhold. Referencer til måle- og beregningsstandarder findes i afsnit 1.5.


Hvordan og efter hvilke målestandarder kontrolmålinger bør udføres samt specifik vejledning om forhold, der ikke er fastlagt i målestandarderne, er beskrevet i SBi-anvisning 217 om udførelse af bygningsakustiske målinger.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas