Standardbetingelser for artikler og bannerannoncer

Generelt

Nærværende almindelige standardbetingelser er gældende for enhver aftale om artikler/bannerannoncer mellem Glasfakta ApS og annoncøren/forfatteren (kunden), uanset om der er henvist til nærværende betingelser. Glasfakta forbeholder sig ret til at ændre betingelserne uden forudgående varsel. Angående priser og specifikationer henvises til særskilt information.


Aftaleindgåelse

Aftalen om artikler/bannerannoncer er indgået, når kunden pr. e-mail har accepteret aftalen.


Kundens forpligtigelser

Kunden er i forbindelse med aftalens indgåelse ansvarlig for og forpligtiget til at give nødvendige oplysninger, herunder cvr.nr., som påkrævet for korrekt identifikation af kunden.


Artikler og bannerannoncer skal være i overensstemmelse med gældende retningslinjer og lovgivning, samt må ikke på nogen måde være stødende eller på anden vis skadeligt, og kunden garanterer, at artikler/bannerannoncer ikke på nogen måde krænker tredjemands rettigheder. Endvidere skal artikel-/bannerannoncematerialet opfylde anviste specifikationer.


Kunden er forpligtiget til at kende gældende artikel-/bannerannoncebetingelser og har accepteret disse ved artikler/bannerannoncer på www.glasfakta.dk.


Glasfakta's forpligtigelser

Glasfakta's forpligtigelser er at sikre kunden videst mulig eksponering på www.glasfakta.dk og tilhørende produkter iht. indgået aftale. Bannerannoncer vises primært i random rotation blandt et rimeligt antal bannerannoncer, som kan variere i annonceperioden.


Glasfakta's beføjelser

Enhver forsinkelse med betaling er væsentlig og berettiger Glasfakta til at hæve aftalen. Glasfakta er dog berettiget til at fastholde aftalen og kræve betaling i overensstemmelse med aftalen.


Glasfakta er berettiget til uden advarsel og uden tilbagebetalingspligt, at afvise, ændre eller afbryde artikelvisning/bannerannoncering, såfremt artiklens/bannerannoncens indhold, eller at kunden foretager handlinger eller udtrykker holdninger og lignende, som strider mod Glasfakta's eller tredjemands rettigheder, redelig handlemåde og/eller god opførsel og skik.


Bannerannoncer, artikler og billeder leveret af kunden kan benyttes af Glasfakta og vises på websitet efter aftaleperioden uden forudgående accept, men fjernes på opfordring fra kunden.


Opsigelse

Aftale om artikler/bannerannoncer kan opsiges med 1 måneds varsel. Det berettiger ikke til tilbagebetaling af allerede betalt vederlag for eventuel restperiode.


Rettigheder

Alle rettigheder til software, samtlige kildekoder, samt alle rettigheder til grafiske fremstillinger, tekst, billeder, data og andet materiale, som helt eller delvist er fremstillet og/eller udarbejdet af eller i samarbejde med Glasfakta tilhører Glasfakta med mindre, andet skriftligt er aftalt.


Glasfakta har alle rettigheder til den information, som kunden giver i forbindelse med sine artikler/annoncer og i øvrigt udleveret i forbindelse med disse.


Ansvarsfraskrivelse

Glasfakta påtager sig intet ansvar for lovligheden og rigtigheden af bannerannoncer, artikler og information i øvrigt på www.glasfakta.dk.


Eventuelle erstatningskrav mod Glasfakta fra annoncører/forfattere, som skyldes handling, information, annoncering eller lignende på www.glasfakta.dk, er ikke erstatningsberettiget.


Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem Glasfakta og en kunde, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret og ved Retten i Aarhus.