« Tilbage

CE-mærke, DoP og AVCP

Sidst revideret okt 2019
Glasfakta
CE-mærket kan beskrives som en byggevares varedeklaration og skal ledsages af dokumenter, hvor byggevarens ydeevne præsenteres. Når en byggevare er CE-mærket, kan den markedsføres og sælges frit i hele EU.

Ydeevnedeklarationen (DoP: Declaration of Performance) der indgår i CE-mærkningen, giver et overblik over byggevarens evne til at præstere eller yde efter en given hensigt.

I Danmark skal ydeevnedeklarationen formuleres på enten dansk eller engelsk.

CE-mærkningen skal som udgangspunkt sidde på byggevaren. I nogle situationer, kan CE-mærkningen dog anbringes på emballagen eller stilles til rådighed i medfølgende dokumenter. Når ydeevnedeklarationen videregives, kan det ske elektronisk, f.eks. i form af en henvisning til en hjemmeside.

Ydeevnedeklarationen er grundlaget for CE-mærkningen. Når en fabrikant CE-mærker en byggevare, står fabrikanten således inde for, at byggevarens ydeevne er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne, og at byggevaren er udarbejdet ved brug af en harmoniseret standard eller ETA.

Kravet om CE-mærkning følger af EU’s byggevareforordning (CPR), når en byggevare er omfattet af en harmoniseret standard (hEN) for byggevaretypen eller en frivillig ETA (Europæisk Teknisk Vurdering) for den konkrete byggevare.

Byggevarer, der ikke er underlagt en hEN eller ETA, må ikke CE-mærkes. I disse tilfælde kan fabrikanten enten søge om at få en frivillig ETA, så byggevaren kan CE-mærkes, eller vælge at markedsføre og sælge byggevaren uden CE-mærkning.

At en byggevare er CE-mærket, er ikke ensbetydende med, at den må anvendes i et hvilket som helst byggeri eller anlægsarbejde i Danmark. Der kan være nationale byggebestemmelser, der stiller særlige krav til byggevaren i forhold til byggeriets eller anlægsarbejdets konkrete anvendelse. Her kan CE-mærket og ydeevne-deklarationen gøre det lettere for kunden at vurdere, om den konkrete byggevares egenskaber gør den egnet til en bestemt anvendelse i byggeriet, og om byggevaren ved bestillingsarbejder er i overensstemmelse med kundens bestilling.

Glas:


Kommissionen har givet CEN, Comité Européen de Normalisation, navnlig TC 129, mandat til at udarbejde harmoniserede europæiske standarder (hEN) for »bygningsglas«. Mandatet dækker »planglas, profilglas og glasblokke«. Mandat M135.


Krav, som fabrikanter af byggevarer skal opfylde

Kravene i AVCP-systemet ligger forud for udarbejdelsen af ydeevne-deklaration og CE-mærke. (AVCP: System of Assessment and Verification of Constancy of Performance / system til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans.)

Kravene til fabrikanten afhænger af det såkaldte AVCP-system, som består af fem forudbestemte systemer til vurdering og kontrol af byggevarens ydeevnes konstans. Det er de harmoniserede standarder og europæiske vurderingsdokumenter (EAD), som fastlægger valget af AVCP-system, samt for de overordnede krav og tekniske detaljer, som fabrikanten skal opfylde.

AVCP-systemerne definerer, hvordan byggevarernes ydeevne vurderes, og hvordan man som fabrikant skal sikre en konstant opfyldelse af den deklarerede ydeevne. En byggevares placering i AVCP-systemet er bestemt ud fra en risikovurdering af byggevarens karakteristika og betydning for bygningernes opfyldelse af bygningsreglementet generelt, herunder sikkerhed, sundhed og miljø. Ud fra risikovurderingen stilles der krav til fabrikanterne om test og kontrol af byggevarerne, og AVCP-systemet skal sikre pålideligheden og nøjagtigheden af ydeevnedeklarationen.

Der anvendes fem forskellige systemer, som betegnes: 1+, 1, 2+, 3 og 4

For produkter med en højere risikovurdering, f.eks. røgalarmer, som er placeret i system 1, stilles der omfattende krav om løbende test efter standarden og om uafhængig tredjepartskontrol af produktionen. De næste systemer stiller færre og færre krav. For byggevarer med lav risikovurdering, f.eks. en fortovsflise, som er placeret i system 4, stilles der mere begrænsede krav, og fabrikanten har lov til at sikre sin egen produktionskontrol uden involvering fra en ekstern tredjepartskontrol.

Anneks ZA i de harmoniserede standarder eller EAD’er angiver, hvilket system, der skal anvendes ift. at dokumentere byggevarens egenskaber og CE-mærke den. For nogle produkter afhænger AVCP-systemet af brandegenskaberne.

Notificerede organer skal medvirke ved system 1+, 1, 2+ og 3. For at kunne CE-mærke byggevaren skal fabrikantens egen produktionskontrol (FPC) certificeres af et notificeret organ i system 2+, mens der skal udstedes en attest for byggevarens ydeevnes konstans i system 1 og 1+.

Hele systemet er lavet med henblik på at sikre, at byggematerialer, der er CE-mærket, frit kan markedsføres og sælges i EU.

AVCP-systemer til vurdering og kontrol

For at kunne CE-mærke byggevaren skal fabrikanten altid have en egen produktionskontrol (FPC), der lever op til kravene i den relevante harmoniserede (hEN) standard eller ETA.

For visse byggevarer kræves det, at et prøvnings- og / eller certificeringsorgan (NB) deltager i processen som supplement til fabrikantens egen produktionskontrol. De godkendte vurderingsorganer i EU, kan fremsøges på Europakommissionen hjemmeside.

Forkortelser:

AVCP
System of Assessment and Verification of Constancy of Performance / system til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans. Der anvendes fem forskellige systemer, som betegnes: 1+, 1, 2+, 3 og 4.

CPR
Construction Products Regulation / byggevareforordningen (EU no. 305/2011). CPR kan fremsøges på www.eur-lex.europa.eu

DoP
Declaration of Performance / Ydeevnedeklaration. DoP’en er grundlaget for CE—mærket. DoP’en indeholder alle oplysninger om fabrikanten, byggevaren og dens ydeevne, mens CE-mærket indeholder et resumé.

EAD
European Assessment Document / Europæisk vurderings-dokument. EAD’ere er juridisk ligestillet med harmoniserede standarder (hEN). Med afsæt i en EAD udstedes en ETA for den specifikke byggevare eller byggesystem, før fabrikanten må CE-mærke sin byggevare, såfremt der ikke findes en hEN.

ETA
European Technical Assessment / Europæisk Teknisk Vurdering. ETA’er er frivillige og kan udstedes for specifikke produkter eller byggesystemer fra en specifik fabrikant, hvis produktet/byggesystemet ikke er omfattet af en harmoniseret standard. ETA’en danner grundlag for, at fabrikanten kan CE- mærke byggevaren, og udstedes på grundlag af en EAD.

FPC
Factory Production Control / Fabriksproduktionskontrol. For at kunne CE-mærke en byggevare, skal fabrikanten have en fabriksproduktionskontrol. FPC’en skal certificeres af et notificeret organ (NB) ved AVCP-system 1+, 1 og 2+.

hEN / EN
Harmonised European standard / Harmoniseret Europæisk Standard. I referencen til en standard er EN anført foran standardens nummer og udgivelsesdato. DS/EN refererer til Dansk Standards danske oversættelse af standarden.

NANDO
New Approach Notified and Designated Organisations Information System. NANDO er navnet på Europa-kommissionens hjemmeside / informationssystem, hvor notificerede organer (NB) kan fremsøges: www.ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando.

NB
Notified Body / Notificeret Organ. Notificerede organer i EU kan fremsøges på NANDO.

Læs artiklen YdeevnedeklarationenAndre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev