« Tilbage
Miljøvaredeklaration

Miljøvaredeklaration - EPD

Sidst revideret jan 2020
Glasfakta

En miljøvaredeklaration eller EPD (Environmental Product Declaration), dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber og udvikles iht. anerkendte europæiske og internationale standarder.


Det er en standardiseret metode til at levere informationer om energi- og ressourceforbruget, affaldsgenerering samt miljøpåvirkningerne fra produktionen, anvendelsen og bortskaffelsen af en byggevare.


Livscyklusvurdering - LCA

Grundlaget for en EPD er en livscyklusvurdering - LCA (Life Cycle Assessment), hvor byggevarens miljøegenskaber kortlægges i hele dens livsforløb, det vil i princippet sige fra vugge til grav. Der kan for EPD’er anvendes forskellige systemgrænser: vugge-til-port, vugge-til-port med tilvalg eller vugge-til-grav.


Hvad dokumenterer en EPD?

En EPD dokumenterer en række miljøpåvirkningskategorier herunder global opvarmning, forsuring, næringssaltsbelastning m.fl., men kvantificerer også forbrug af energiressourcer ( af hhv. vedvarende og ikke-vedvarende energi) samt affaldsstrømme f.eks. mængden af bortskaffet affald og materialer til energiudnyttelse eller genanvendelse.


To typer EPD'er

Der findes overordnet to typer EPD’er: produktspecifikke EPD’er og branche EPD’er.


Produktspecifikke EPD’er udformes for et specifikt produkt fra en bestemt producent, f.eks. isoleringsmateriale fra en bestemt producent af en bestemt type. En produktspecifik EPD kan også indeholde et produktsortiment, f.eks. hvis ’et produkt’ indeholder forskellige typer af overfladebehandlinger – så kan ’flere produkter’ inddrages i én produktspecifik EPD.


En branche EPD repræsenterer et gennemsnit for en bestemt branche/produkttype, f.eks. betonelementer, konstruktionstræ eller tegl/mursten. EPD’en kan f.eks. baseres på datagennemsnit fra branchen (f.eks. på en dominerende andel af repræsentative producenter).


Hvem udfører en EPD?

Langt størstedelen af indholdet i en miljøvaredeklaration stammer fra den bagvedliggende LCA (livscyklusvurdering), som udarbejdes på baggrund af data indsamlet ved byggevareproducenten. Der anvendes typisk et databasebaseret LCA-software til modellering af produktsystemet og beregning af resultater. På baggrund af de beregnede resultater udarbejdes selve EPD’en, som herefter skal verificeres, inden den kan offentliggøres.


En EPD, og den bagvedliggende LCA, udformes af en LCA konsulent. Nogle, især større virksomheder, har LCA-kyndige ansat, men der findes også mange eksterne rådgivere, der udformer livscyklusvurderinger og EPD’er for producenter.


Håndbog i produktorienteret miljøarbejde

Miljøstyrelsen har udarbejdet en håndbog om miljøvaredeklarationer. Håndbogen indeholder en kort oversigt over det internationale arbejde på området miljøvaredeklarationer, efterfulgt af en række gode råd, der er nyttige når man ønsker at udarbejde en miljøvaredeklaration.


Som det står i håndbogen:

Miljøvaredeklarationer er som udgangspunkt neutrale i deres udsagn. En miljøvaredeklaration indeholder ikke et positivt udsagn om et produkt, men giver oplysninger om produktets miljøpræstation, så brugeren selv får mulighed for at vurdere produktets miljøegenskaber og sammenligne disse med miljøegenskaberne fra lignende produkter.


Miljøvaredeklarationer kan udarbejdes for både færdige produkter, råvarer, halvfabrikata og tjenesteydelser.


Vinduers miljøforhold

Et eksempel på branchedeklaration er at VinduesIndustrien i samarbejde med Force Technology har fået udarbejdet miljøvaredeklarationer for alle fire materialegrupper; træ, træ/alu, alu og plast.


Deklarationerne er udarbejdet som branchemiljøvaredeklarationer baseret på gennemsnitsdata fra 3 virksomheder for hver materialegruppe. Endvidere er der udarbejdet datafiler for hver vinduestype som direkte kan implementeres i programmet LCAByg.

Deklarationerne ses på hjemmesiden miljoevaredeklarationer.


Planglas I Europa

På de enkelte planglasproducenters hjemmesider findes EPD for specifikke glasprodukter. Medlemmer af planglasproducenternes europæiske organisation: ”Glass for Europe” udgiver europæiske produktdeklarationer (EPD) for deres planglasprodukter efter reglerne i den europæiske standard EN 15804. Denne standard, udviklet på EU-niveau af CEN TC 350, er i dag grundlaget for at evaluere byggeproduktets miljø indflydelse i Europa.


USA – NGA (National Glass Association with GANA)

NGA i USA har i december 2019 offentliggjort en miljøvaredeklaration (EPD) for planglasprodukter, der sælges i USA, der dækker planglas produceret af de fire medlemsfirmaer i NGA’s stiftelsesudvalg: AGC Glass Nordamerika, Guardian Industries, NSG Pilkington og Vitro Architectural Glass.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas