« Tilbage

Støjgrænser fra Miljøstyrelsen

Sidst revideret aug 2015
Glasfakta

Der findes vejledende støjgrænser for de fleste typer af ekstern støj.


De vejledende støjgrænser er almindeligvis fastlagt ud fra undersøgelser af store befolkningsgruppers opfattelse af støjen.


Forskellige typer af støj

Fordi de forskellige typer af støj ikke er lige generende må man undersøge dem hver for sig. Herved finder man sammenhænge som vist nedenfor på kurverne for trafikstøj (gengivet efter Miedema, H.M.E.: "Annoyance from transportation noise: relationship with exposure metrics DNL and DENL and their confidence intervals", Environmental Health Perspectives 109 (6) 2001 p. 409 - 416).Vejledende støjgrænser

De vejledende støjgrænser er et udtryk for en støjbelastning som Miljøstyrelsen vurderer er miljømæssigt og sundhedsmæssig acceptabel. Der er tale om en afvejning mellem de virkninger støjen har på mennesker, og samfundsøkonomiske hensyn. Typisk vil de vejledende grænseværdier svare til et støjniveau hvor omkring 10-15% (de mest støjfølsomme) angiver at være stærkt generet af støjen. Hvis støjen er lavere end de vejledende grænseværdier, vil kun en mindre del af befolkningen opleve støjen som generende, og den forventes ikke at have helbredseffekter.


Grænseværdier for virksomheder

De vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder m.v. er omtalt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder" (PDF). Grænseværdierne bruges først og fremmest i forbindelse med miljøgodkendelser og påbud, men kan også benyttes ved planlægning. Der er forskellige vejledende grænseværdier for dagperioden, aftenperioden og natten.


Grænseværdier for vejtrafik

De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje" (PDF). Grænseværdierne er i første række til planlægningsbrug og anvendes ved planlægning af nye boligområder langs eksisterende veje, men lægges også til grund når man skal vurdere støjulemper ved eksisterende boliger langs eksisterende veje. Det anbefales også, at der ved planlægning af nye vejanlæg og vejudbygninger tages hensyn til støjkonsekvenserne og sikres det lavest mulige støjniveau i eksisterende støjfølsomme områder.


Støjgrænserne er til forskel fra tidligere angivet som L den, der er støjens døgnvægtede middelværdi. Støjen fra aftenperioden (kl. 19 – 22) tillægges et genetillæg på 5 dB, og støjen i natperioden (kl. 22 – 07) får et genetillæg på 10 dB, inden middelværdien regnes ud.


Grænseværdier for vindmøller

Der er fastsat støjgrænser for vindmøller i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1518 af 14. december 2006


Grænseværdier for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Miljøstyrelsen har udsendt Orientering nr. 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø" (PDF). Heri er der beskrevet anbefalede grænseværdier, som kan bruges ved behandling af klager eller i forbindelse med miljøgodkendelser. Der er desuden beskrevet målemetoder.


Grænseværdier for flyvepladser

De vejledende grænseværdier for flystøj er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1994 "Støj fra flyvepladser" (PDF). De benyttes såvel ved miljøgodkendelse af flyvepladser og lufthavne som til planlægningsbrug.


Grænseværdier for hurtigfærger

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 821 af 23. oktober 1997 fastsætter vejledende grænseværdier for støj fra hurtigfærgeruter. Der er både vejledende støjgrænser for den lavfrekvente støj og for den almindelige støj. De vejledende grænseværdier anvendes i forbindelse med miljøgodkendelse af nye hurtigfærgeruter.


Grænseværdier for jernbaner

De vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner fremgår af et tillæg fra juli 2007 (PDF) til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997 "Støj og vibrationer fra jernbaner" (PDF). Også de vejledende grænseværdier for jernbanestøj er i første række beregnet på planlægningsbrug, og de er ligesom grænseværdierne for vejstøj nu udtrykt ved indikatoren L den.


Grænseværdier for motorsportsbaner

For motorsportsbaner står de vejledende grænseværdier i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005 "Støj fra motorsportsbaner" (PDF). Grænseværdierne benyttes både i forbindelse med miljøgodkendelse af motorsportsbaner og til planlægning.


Grænseværdier for skydebaner

De vejledende grænseværdier for skydebaner fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1995 "Skydebaner" (PDF). Grænseværdierne benyttes både ved miljøgodkendelse af skydebaner og ved planlægning.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas