« Tilbage

BR18 Brandsikring med glas

Sidst revideret sep 2022
Glasfakta

Alle brandkonstruktioner kan indeholde glas

Bygningsreglementets bestemmelser giver byggeriet og byggeriets leverandører stor fleksibilitet og mange udviklingsmuligheder.

Funktionsbaserede brandkrav i Bygningsreglementet

Tillæg 4 til BR95 trådte i kraft marts 2002 og betød at det nationale system for klassifikation af byggevarer og bygningsdele blev erstattet af det europæiske system. For at have en ensartet måde at dokumenterer produkternes brandtekniske egenskaber på, er der udviklet europæiske regler for prøvning og klassifikation.

Siden 1. juni 2004 med Tillæg 8 til Kapitel 6 i BR95 har der været mulighed for at benytte funktionsbaserede brandkrav. Oprindeligt var det baseret på de tekniske hjælpeskrifter:

”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri”

”Information om brandteknisk dimensionering”

Funktionsbaserede brandkrav i BR18

Med BR18 er de funktionsbaserede brandkrav videreudviklet. Til BR18 er der udviklet nye vejledninger, både ”Bygningsreglementets vejledning om brand – generelt” og en lang række præaccepterede løsninger.

De funktionsbaserede brandbestemmelser betyder, at virksomhederne ikke skal udføre brandsikring på én bestemt måde og efter detaljerede krav, men har større frihed til selv at afgøre, hvordan brandsikring skal ske - mod at dokumentere, at kravene i de tekniske hjælpeskrifter er opfyldt.

Brandbeskyttende glas

Udviklingen inden for brandbeskyttende glas, har muliggjort glasoverdækkede gårde og glaspartier i entréer, trappehuse og korridorer, der nu er meget almindelige indslag i vores miljøer kombineret med effektiv brandbeskyttelse.

Se: Glasindustriens vejledning Brandbeskyttende glas. December 2019.

Fortid og nutid

Alle brandbeskyttende glas skal give en veldefineret beskyttelse mod flammer og røggasser (klasse E). Tidligere var der udelukkende trådglas, men derudover er der nu også flere typer af flerlags brandbeskyttende glas som opfylder de krav. Når der samtidig stilles krav om beskyttelse mod for store temperaturstigninger (klasse EI) er der kun en løsning: flerlagsglas.

I dag findes helt klare glas som foruden at være E30 (tidl. F30) også i kortere tid opfylder kravene til reduktion af strålevarmen EW15, hvilket forlænger rømningstiden, mindsker brandspredningen og reelt reducerer omkostningerne ved brandskaderne.

Flerlagsglas stopper direkte varmestråling og isolerer effektivt

Brandbeskyttende glas består af tynde skiver floatglas med mellemliggende lag af vandglas (eller gel), har høj optisk kvalitet og er helt transparente. Ved brand revner glasset nærmest branden hurtigt, men brandbeskyttelseslaget holder glasstykkerne på plads og danner en barrierer mod flammer og røggasser. Ved cirka 120°C ekspanderer mellemlaget til en hvid, opakt skive som isolerer effektivt. Jo flere lag der indgår i det brandbeskyttende glas, jo længere tid tager det for branden at trænge igennem, og desto langsommere stiger temperaturen på den anden side af glasset. Gennemtrængningstiden er i princippet direkte proportional med antallet af brandbeskyttende mellemlag. Isoleringen ekspanderer ud over rammer og fals, hvilket også forlænger brandbeskyttelsen i rammekonstruktionen. Brandmellemlaget som vandglas tåler temperaturer fra -40°C til +50°C uden at de optiske egenskaber påvirkes.

Flerlags brandbeskyttende lag af vandglas

Flerlagsglas giver en meget effektiv brandbeskyttelse. Det har mindst tre brandmellemlag og findes i varianter som opfylder alle krav til såvel tæthed (E30-E60) som isolering (EI30-EI60). De tyndeste flerlagsglas giver en pålidelig barrierer mod røggasser og flammer og mindsker desuden varmegennemgangen til en femtedel sammenlignet med trådglas og specialhærdet glas. Det opfylder kravene til klasse E30 og E60. Alle opfylder desuden kravet om personsikkerhed i h.t. DS/EN 12600. I BR henvises der nu til ”Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger”, hvor der er retningslinjer for sikkerhedsglas i byggeriet.

Til de fleste flerlags brandbeskyttende glas anvendes ”ekstra hvidt glas” (jernfattigt), et glas med højere lystransmittans og farveneutralitet end almindeligt floatglas.

Hvilket brandbeskyttende glas skal man vælge?

Når myndighederne kun stiller krav til klasse E30-E60, er der to valgmuligheder specialhærdet glas eller flerlagsglas. I de tilfælde hvor den hurtige temperaturstigning på den anden side af glasset er acceptabel vælges den billigste løsning – specialhærdet. Hvis der er materialer på den anden side af glasset, som kan antændes af strålingsvarmen, eller når flugtvejen skal sikres, er det betydeligt klogere at vælge flerlagsglas enten som EW eller EI.

Når der stilles høje krav (både integritet og isolering) til brandbeskyttelsen, klasse EI30-EI60, findes der kun en mulighed: flerlagsglas.

Om kombinationer med andre glas

Alle brandbeskyttende termoruder kan leveres i kombination med de fleste funktionsglas, f.eks. energiglas, solafskærmende glas, støjdæmpning og andre sikkerhedsglas. For at få personsikkerhed fra begge sider skal det kompletterende glas være hærdet eller lamineret.

Om placering

De fleste flerlagsglas må ikke udsættes for direkte UV-stråling dvs placeres direkte i facaden. Derfor kan de udføres med en tynd folie-laminat, som stopper UV-strålingen udefra, så de kan monteres i facader. Men glasset må ikke eksponeres for direkte UV-stråling indefra, f.eks. fra kunstig belysning eller stærkt UV-transmitterende glastag, også her skal bruges glas med indbygget laminat.

Montage og godkendelse.

Håndtering og montering af brandbeskyttende glas har en afgørende betydning for deres funktion. Det er derfor nødvendigt at opsøge den enkelte producent. Desuden er de fleste brandbeskyttende glas forsynet med en label, som giver tydelige anvisninger på håndtering og montering. Men det er meget vigtigt at notere sig, at det ikke er de enkelte glas, der skal godkendes, men iht standarderne er det den samlede konstruktion: Glas, glasisætningsmetode, karm/ramme-konstruktion og montagesystem som skal være prøvet og godkendt af et akkrediteret prøvningsinstitut (i DK f. eks DBI) for at opfylde myndighedskravet.

DBIs BTV 37: GLAS og BRAND

For yderligere at give myndigheder, arkitekter og andre information om mulighederne med glas og brand, henvises der til Brandteknisk Vejledning: BTV37: ”Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele”.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas