« Tilbage

Energirammer Eref BR18

Sidst revideret mar 2019
Glasfakta
Energirammen omfatter bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og eventuel belysning.

Med det nye BR18 er teksterne for krav i BR ændret ligesom selve kravene er opdateret.
Bemærk at det er særskilte krav til bygningens samlede energiforbrug: Energiramme og til komponentkravene: Eref. Eref ændres ikke i BR18 i forhold til BR15, men skærpes til 2020. BR18 er opdateret pr 1. juli 2018, hvor 2020 kravene er omformuleret.

Der er nye krav til:

BR18: 11 Energiforbrug (§ 250 - § 298)

Energirammer

§ 259 Energirammer for boliger, kollegier, hoteller og lignende
For boliger, kollegier, hoteller og lignende bygninger må bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand pr. m² opvarmet etageareal højst være 30,0 kWh/m² pr. år tillagt 1.000 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal.

§ 260 Energirammer for andre bygninger end boliger
For andre bygninger end boliger, der ikke er omfattet af § 259, må bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og belysning pr. m² opvarmet etageareal højst være 41,0 kWh/m² pr. år tillagt 1.000 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal.
Stk. 2. For andre bygninger end boliger, der ikke er omfattet af § 259, opvarmet til mellem 5,0 og 15,0 °C gennemføres beregningen med 15 °C som rumtemperatur.
Stk. 3. For andre bygninger end boliger, der ikke er omfattet af § 259, eller bygningsafsnit heri med behov for et højt belysningsniveau, ekstra ventilation, et stort forbrug af varmt brugsvand eller lang benyttelsestid eller bygninger med stor rumhøjde, forhøjes energirammen med et tillæg, der modsvarer det beregnede energiforbrug hertil. Tillægget skal beregnes i henhold til SBi-anvisning 213 Bygningers energibehov.

Bygningsklasse 2020 er pr 1/7-18 omdøbt til: Lavenergiklasse

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udstedte i maj 2018 bekendtgørelse nr. 606 om en ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18). Ændringen trådte i kraft 1. juli 2018.

Ændringen af BR18 indfører en frist for stikprøvekontrol i byggesager, hvor der tidligere var teknisk byggesagsbehandling. Derudover bliver bygningsklasse 2020 ændret. Ændringen har til formål at tilpasse bygningsreglementet til beslutningen om, at klassen ikke skal være obligatorisk for alt nybyggeri i 2020.

Se bekendtgørelsen her


A er det opvarmede etageareal.

Generelle mindstekrav til klimaskærm

BR18, § 257 Generelle mindstekrav til klimaskærm.
De enkelte bygningsdele skal isoleres, så varmetabskoefficienterne ikke overstiger værdierne i bilag 2, tabel 1. I visse tilfælde, f.eks. ved høje bygninger eller vanskelige jordforhold, kan kravene til linjetab ved fundament ikke overholdes. I disse tilfælde kan der accepteres en tilsvarende højere linjetabskoefficient, såfremt der ikke opstår problemer med fugt og kondens.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for §§ 267-270 og §§ 274-282.

Bilag 2: Tabeller til kapitel 11 - Energiforbrug

Tabel 1 - Generelle mindstekrav til klimaskærm


Energibalance Eref (tidl i BR15: Energitilskud)

§ 258 Generelle mindstekrav til vinduer, glasydervægge, ovenlysvinduer og glastage.
Vinduer, glasydervægge, ovenlysvinduer og glastage skal overholde følgende krav til energimæssig ydeevne:
1) For vinduer og glasydervægge må energibalancen for referencevinduet ikke være mindre end -17,0 kWh/m² pr. år. Energibalancen beregnes som Eref = 196,4 x gw – 90,36 x Uw.
2) For ovenlysvinduer og glastage må energibalancen for referencevinduet ikke være mindre end 0,0 kWh/m² pr. år. Energibalancen beregnes som Eref = 345 x gw – 90,36 x Uw.
3) Lydglas og andre funktionsglas kan anvendes, hvis referencevinduet opfylder kravet til energibalancen. Der kan dog vælges glas med en lavere solvarmetransmittans (g-værdi), hvis der kan påvises en energibesparelse ved det.
Stk. 2. Referencestørrelsen for vinduer, glasydervægge, ovenlysvinduer og glastage er 1,23 m x 1,48 m. For glasydervægge og glastage beregnes energibalancen fra profilsystemets centerlinjer.

Bygningsklasse 2020 Energibalance Eref

§ 478 Energibalancen (Eref) gennem vinduer og glasydervægge i opvarmningssæsonen må ikke være mindre end 0,0 kWh/m² pr. år. (BR18: -17, BR15: -17, BR10: -33)

Stk. 2. For ovenlysvinduer og glastage må energibalancen ikke være mindre end 10,0 kWh/m² pr. år. (BR18: 0, BR15: 0, BR10: -10)

For ovenlyskupler må U-værdien ikke være højere end 1,20 W/m²K. Der kan benyttes funktionsglas, jf. § 258.

Stk. 3. Energibalancen (Eref) beregnes for glasydervægge med følgende referencerude:
Ug=0,70 W/m2K, gg=0,50 og psi=0,05 W/mK.

Stk. 4. Referencestørrelser fremgår af § 258.
§ 479 Yderdøre og lemme må ikke have en U-værdi højere end 0,80 W/m²K. Yderdøre med glas må ikke have en U-værdi højere end 1,00 W/m²K eller en energibalance gennem døren i opvarmningssæsonen på mindre end 0,0 kWh/m² pr. år. Referencestørrelse fremgår af § 257. For branddøre gælder bestemmelserne i § 257.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev