« Tilbage

Livscyklusvurdering

Sidst revideret jun 2018
Glasfakta

Fra ”vugge til grav” er et paradigme, til at se på et produktets livscyklus og fungerer som ideal for minimalt miljøbelastende design.


Den vestlige produktionskultur bygger på, at vi tager råstoffer fra naturens ‘vugge’ og forarbejder dem til et produkt, som vi efter brug smider i ‘graven’. Nogle af disse produkter indgår i en genbrugscyklus. Produktets samlede belastning af såvel natur som mennesker skal indgå i den samlede vurdering. Hovedparametrene i livscyklusvurderinger er:

Livscyklusvurderinger kaldes ofte bare LCA (efter engelsk Life Cycle Assessment). Det er nogle metoder inden for bæredygtighed, der kan bruges til at vurdere et produkts miljøbelastning gennem hele dets livscyklus fra “vugge til grav”, det vil sige, fra udvinding af råmaterialer og fremskaffelse af naturressourcer, over fremstilling af produktet, brugen af det inklusiv vedligeholdelse og reparation, til bortskaffelse og eventuel genbrug af det kasserede produkt.Ved at kigge på designprodukterne i et livscyklusperspektiv sikrer man, at miljøindsatsen koncentreres, hvor det giver størst mulig miljømæssig gevinst, og at man husker at se på hele produktets cyklus.


LCA Center Danmark er oprettet af Miljøstyrelsen og har til formål at hjælpe dansk erhvervsliv i gang med livscyklusvurderinger og beslægtede discipliner, som livscykluskoncepter, økodesign, produktorientering af miljøarbejdet og miljøvaredeklarationer.


En miljøvaredeklaration, MVD er en kortfattet miljøinformation om et produkt. En miljøvaredeklaration oplyser om de væsentligste miljøegenskaber ved et produkt i hele dets livsforløb. Se mere om MVD på mvd.dk


Tager man udgangspunkt i Miljøstyrelsens anbefalinger skal følgende emner gennemgås i en LCA – produktanalyse:


Valg og brug af materialer

Begrænse indholdet af miljø- og sundhedsfarlige stoffer

Indarbejde genanvendte og genanvendelige materialer

Bruge mere holdbare materialer

Bruge mindre mængder materiale


I processerne

Nedbringe spildmængderne

Nedbringe energiforbruget eller bruge vedvarende energi

Nedbringe brugen af miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Kan farlige stoffer erstattes?

Sørge for at genbruge komponenter. Når produktet er udtjent kan enkelte dele genbruges i en ny -produktion eller dele kan smeltes om til nye

Sørge for at produktet er let adskilleligt, således at genbrug af komponenter og genbrug af materialer bliver muligt


Transport

Reducer vægt for at spare energi ved transport

Sørg for at udvikle retur- eller genanvendelig emballage eller undgå emballage

Brug emballage med maksimal nyttevirkning for at spare plads

Vælg et effektivt transportsystem – god kapacitetsudnyttelse, lavt brændstofforbrug osv.


Brug af produktet

Sørge for at produktet har en lang holdbarhed og ikke er modepræget

Sørge for at produktet kan opfylde flere funktioner end én

Sørge for energieffektivitet

Nedbringe mængden af affald og udledninger

Minimere emballagen

Sørge for at produktet kan opgraderes eller repareres


En MVD er relevant for alle brancher, men særligt for byggevarebranchen. Her er der allerede lavet deklarationer for blandt andet vinduer og elektricitet.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas