« Tilbage

Transportstativer til glas og vindueselementer

Sidst revideret dec 2021
Glasfakta

Glas og vinduer skal sikres godt under opbevaring og transport dels af hensyn til produkterne selv, men også fordi der kan ske store personskader, hvis de vælter ned over personer. Derfor er veltilrettelagt logistik vigtig.Arbejdsforberedelse

Tidlig planlægning vedrørende transport og vedrørende montagestedet kan være med til at ulykker undgås. På byggepladsen skal man være opmærksom på aflæsningssted, aflæsningsrækkefølge, transporthjælpemidler mv. Udstyret skal være afstemt og til rådighed i en driftssikker tilstand. Medarbejdere, logistikerne og montører skal informeres om den nødvendige transport og beskyttende foranstaltninger og farer på byggepladsen.


Læs også artiklen: Kork og pulver til beskyttelse af glas under opbevaring og transport.


Sikker opbevaring og transportstativer

Transportstativer skal anvendes efter hensigten og kun hvis de er egnet til det påtænkte arbejde.

Der skal tages højde for elementstørrelse, belastningsevne og transportvej


Transportstativer på hjul skal have aflåsning eller være udstyret med bremseanordninger.

Transportstativer skal have de nødvendige faciliteter til at de kan løftes sikkert.

Der skal fx være markerede fastgørelsespunkter, til når der anvendes kran, og markerede gaffeltænder løftesteder når der anvendes gaffeltruck. Understøtningsfladens hældningsvinkel skal mindst være 4°.


Sikker af- og pålæsning af transportstativer

Laste- og aflæsningsstederne og deres adgangsforhold skal have en størrelse så arbejdet kan foregå uden hindringer.


Transportstativet skal være sikkert og vandret opstillet, der må ikke være lastforskydning ved af- og pålæsning. Elementerne skal være opstillet så en sikker aflæsning på byggepladsen er mulig. Enkelte elementer må ikke kunne vælte og store elementer sikres individuelt på stativet.


Stativet skal sikres umiddelbart efter afslutningen af flytning og oplagring samt ved arbejdsafbrydelser. Lastsikringer må kun afmonteres når stativet står sikkert, og elementerne ikke kan vælte. Når lastsikringen løsnes, må ingen opholde sig i lastens fareområde.


Arbejdsmiljø

Ved anvendelse af glas og termoruder i byggeri skal der ved håndtering altid anvendes tekniske hjælpemidler. Dette sikres bedst ved, at det indarbejdes i de nødvendige forudsætninger i projekterings- og

planlægningsfasen.


Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg har på deres hjemmeside relevante information om arbejdsmiljø inden for bygge og anlæg.


Projekterende

Den projekterende skal i projektmaterialet bl.a. sikre, at arbejdsmiljøloven kan overholdes i forbindelse med arbejdets udførelse og den efterfølgende vedligeholdelse. Og at der er den fornødne plads og mulighed for at kunne anvende tekniske hjælpemidler også ved evt. senere udskiftning.


Leverandøren

Glasleverandøren skal altid udarbejde anvisninger, som indeholder:

• vægtangivelser.

• evt. specielle løfteanvisninger.

• mærkater som angiver glasdimension, glasnummer, tykkelse, mv., således at identifikation på

byggepladsen er entydig.


Entreprenøren

Med udgangspunkt i projektmaterialet og egne erfaringer skal arbejdet planlægges og tilrettelægges sikkerheds-og sundhedsmæssigt korrekt, herunder udarbejdes en APV for det konkrete arbejde.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas