« Tilbage

Nye reviderede Energiklasser for vinduer i Bygningspuljen

Sidst revideret okt 2021
Glasfakta

Bygningspuljen kan søges iht: BEK nr. 1812 af 13/09/2021: Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse


Energistyrelsens bekendtgørelse BEK nr. 1812 af 13/09/2021 (afløser BEK nr. 525 af 26/03/2021 der tidligere afløste: BEK nr. 1467 af 12/10/2020):

Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.


Ordningen medfører indførelse af nye Energiklasser for vinduer

Ifølge klimaministeren sikrer energimærke A ikke forbrugerne de bedste vinduer. Derfor har Energistyrelsen indført ekstra krav til A-mærkede vinduer med Energiklasse 1 og Energiklasse 2, hvis de skal opnå tilskud i Bygningspuljen.


VinduesIndustrien er ikke enig med ministeren

De gældende krav i BR18 for et vindue i energiklasse A er, at vinduet som minimum skal være energineutralt: Der må ikke slippe mere varme ud, end den varme, vinduet tilfører boligen fra solens stråler i opvarmningssæsonen.


Ifølge VinduesIndustrien, dansk forskning og byggebranchens eksperter er det ikke rentabelt at stille højere krav end energiklasse A til vinduer, når det drejer sig om udskiftning i eksisterende bygninger. Nyere dansk forskning viser endda, at de yderligere skærpede krav, der stilles i Bygningspuljen, rent faktisk medfører en øget CO2-udledning og ikke en reduktion, som den er tiltænkt, når hele vinduets livscyklus indregnes, fra vinduets fremstilling til bygningens drift. Kilde: VinduesIndustrien


Læs artiklen: Positivlister for energivinduer - tilskud fra Bygningspuljen.


Vedr.: Tilskud til vinduer og ovenlys.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

 1. Arbejdets påbegyndelse: Enten påbegyndelsen af etablerings- eller anlægsarbejdet i forbindelse med investeringsprojektet, eller det første retligt bindende tilsagn om køb af udstyr eller indgåelse af andre forpligtelser, som gør investeringen irreversibel, alt efter hvad der indtræffer først.
 2. Bygningsejer og bygning omfatter de i § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, nævnte tilskudsmodtagere og deres boliger.
 3. Energiforbedringsprojekt: Et projekt, som består af et eller flere energiforbedringstiltag, som fremgår af § 4, stk. 1.
 4. Enhedsareal til beboelse: Jf. bilag 1 til bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR).
 5. Eref, facadevinduer: 196,4 x gw - 90,36 x Uw, jf. bilag 1.
 6. Eref, ovenlys: 345 x gw - 90,36 x Uw, jf. bilag 1.
 7. Helårsbeboelse: Jf. bilag 1 til bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR).
 8. Kombineret varmepumpe- og ventilationsløsning: Systemer der har en varmepumpe samt et ventilationsanlæg i samme modul.
 9. Linjetab: Som opgjort efter DS 418:2011 + Till. 1:2020, Beregning af bygningers varmetab.
 10. LTg: Standardrudens lystransmittans, jf. DS/EN 410:2011, afsnit 5.2.
 11. Opvarmet areal: Jf. bilag 4, afsnit 4.4.3.1. om definition af opvarmet areal i bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2021).
 12. SEL-værdi: Det specifikke elforbrug til lufttransport, som opgjort i DS 447:2013 Ventilation i bygninger - Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer.
 13. Transmissionsareal: Varmeledningsevne, jf. DS 418:2011 + Till. 1:2020, Beregning af bygningers varmetab, kapitel 7.
 14. Transmissionskoefficient, U-værdi: Som beregnet efter DS 418:2011 + Till.l:2020, Beregning af bygningers varmetab, kapitel 6.
 15. Uw: Total varmetransmissionskoefficient for et referencevindue som defineret efter DS/EN ISO 10077-1:2017 og DS/EN ISO 10077-2:2017, Termisk ydeevne for vinduer, døre og skodder – Beregning af varmetransmissionskoefficient, Del 1: Generelt og Del 2: Numerisk metode vedrørende rammer.
 16. Ventileret areal: Som anført i bilag 4, afsnit 4.6.1.2 om ventilationszoner i bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2021).
 17. Vinduessystem: En karmtype, rammetype, standardrude, lodpost-, tværpost- og sprossetype som markedsføres under samme produktnavn og med samme dokumentation for de energimæssige egenskaber. Lod- og tværpost skal være udført med samme materialekonfiguration som systemets karm. Ved sprosser skal ruden være gennemgående og sprossen monteret på en eller begge sider af ruden og eventuelt mellem rudens glaslag. Ved rude med ét lag glas kan sprossen dog være gennemgående. Vinduer udført med samme system kan have forskellig størrelse og form.
 18. Lamda: Varmeledningsevne som defineret i afsnit 7.2.2, DS 418, Beregning af bygningers varmetab.


§ 4. Tilskud efter denne bekendtgørelse kan efter forudgående ansøgning ydes til private bygningsejere, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, og virksomheder, jf. § 1, stk. 2, nr. 2, til gennemførelse af energiforbedringsprojekter i deres bygninger til et eller flere af følgende energiforbedringstiltag:

 1. Energiforbedringer vedrørende bygningens klimaskærm omfattende følgende tiltag, jf. § 12:

Uddrag:

e) Udskiftning af facadevinduer.

f) Udskiftning af ovenlysvinduer.

g) Montering af indadgående forsatsvindue monteret i karmen med god afstand til udadgående ramme og med effektiv tætning og lukkeanordning mellem karm og forsatsvindue på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas eller nyt vindue med koblet ramme.


§ 12. Tilsagn om tilskud til energiforbedringstiltag vedrørende bygningens klimaskærm, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, er for de enkelte tiltag betinget af følgende:


Uddrag:

5) Ved udskiftning af facadevinduer, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, litra e, skal nyt facadevindue efter udskiftning være udført med et vinduessystem, som har referencevindue der overholder følgende krav: Eref facadevindue skal være minimum 6 kWh/m2/år, LTg være minimum 0,70 og Uw være maksimum 0,84 W/m2 K.


6) Ved udskiftning af ovenlysvinduer, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, litra f, skal det nye ovenlysvindue efter udskiftning have en Eref, ovenlys på minimum 15 kWh/m2.


7) Ved montering af forsatsvindue eller vindue med koblet ramme, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, litra g, skal ruden i forsatsdelen eller i den koblede ramme opfylde følgende krav: U-værdi på maksimalt 1,2 W/m2 K samt g-værdi (solvarmetransmittans) på minimum 0,6.


Kapitel 8

Ikrafttræden m.v.

§ 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. september 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 525 af 26. marts 2021 om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse ophæves, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1467 af 12. oktober 2020 om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse finder i sin helhed anvendelse på de tilsagn, som er meddelt i 2020.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 525 af 26. marts 2021 om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse finder i sin helhed anvendelse på de tilsagn, som er meddelt i første halvår af 2021, samt på de verserende sager, som er indkommet til Energistyrelsen i første halvår af 2021.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, den 13. september 2021


Bilag 1

Tilskudssatser til de støtteberettigede energiforbedringstiltag


De anførte estimerede markedspriser er inkl. moms og omfatter udgifter til arbejdsløn, produkter og materialer, der er direkte forbundet med gennemførelsen af energiforbedringstiltaget.


Tilskudssatser til ikke momsregistrerede virksomheder m.v. opgøres på grundlag af estimerede markedspriser inkl. købsmoms, og fremgår af tabellerne herunder i de kolonner og tabeller, der er mærket tilskudssats til ikke momsregistrerede virksomheder m.v.


Tilskudssatser til momsregistrerede institutioner, virksomheder m.v. opgøres på grundlag af estimerede markedspriser ekskl. købsmoms, og fremgår af tabellerne herunder i de kolonner og tabeller, der er mærket tilskudssat til momsregistrerede virksomheder m.v.


Uddrag:

Tilskudssatser for udskiftning af facadevindue, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, litra e:


Brug af Energiklasse 2 medfører den største energibesparelse. For begge klasser gælder, at de skal overholde minimumskravene i §12, stk. 5.

Eref, facadevindue beregnes ud fra formlen:

Eref, facadevindue = 196,4 x gw – 90,36 x Uw

gw er den totale solvarmetransmittans af vinduet som afgrænset i ISO 15099:2003.

Beregningen foretages for et referencevindue på 1,23 m x 1,48 m.


Tilskudssatser for udskiftning af ovenlys vindue, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, litra f:


Eref, ovenlys beregnes udfra formlen:

Eref, ovenlys = 345 x gw – 90,36 x Uw

Beregningen foretages for et referencevindue eller referencedør på 1,23 m x 1,48 m.

gw er den totale solvarmetransmittans af vinduet som afgrænset i ISO 15099:2003.

Brug af Energiklasse 2 medfører den største energibesparelse, og dermed også det største tilskud.


Tilskudssatser for montering af forsatsvindue, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, litra g:


De anførte estimerede markedspriser er inkl. moms og omfatter udgifter til arbejdsløn, produkter og materialer, der er direkte forbundet med gennemførelsen af energiforbedringstiltaget.


Tilskudssatser til ikke momsregistrerede virksomheder m.v. opgøres på grundlag af estimerede markedspriser inkl. købsmoms, og fremgår af tabellerne herover i de kolonner og tabeller, der er mærket tilskudssats til ikke momsregistrerede virksomheder m.v.


Tilskudssatser til momsregistrerede institutioner, virksomheder m.v. opgøres på grundlag af estimerede markedspriser ekskl. købsmoms, og fremgår af tabellerne herover i de kolonner og tabeller, der er mærket tilskudssat til momsregistrerede virksomheder m.v.


Lambda, se artiklen: Linjetab, vinduer i henhold til BR18.


Bekendtgørelsen ses på: Bygningspuljebekendtgørelsen (retsinformation.dk)
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas