« Tilbage

Energistyrelsen indfører nye Energiklasser for vinduer

Sidst revideret apr 2021
Glasfakta

Bygningspuljen åbnede for nye tilskudsansøgninger den 7. april 2021.

Boligejere kunne igen søge tilskud til energiforbedringer og konvertering af varmeanlæg i helårsboliger. Der var i denne omgang afsat 250 mio. kr. ud fra princippet "først til mølle".

Energistyrelsen lukkede samme aften for ansøgninger om tilskud fra Bygningspuljen, da der allerede var modtaget ansøgninger om flere penge, end der var afsat i denne runde af puljen. Puljen åbnes to gange mere i 2021 – næste gang efter sommerferien.

Energistyrelsens bekendtgørelse BEK nr. 525 af 26/03/2021 (afløser: BEK nr. 1467 af 12/10/2020):
Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Ordningen medfører indførelse af nye Energiklasser for vinduer

Ifølge klimaminister Dan Jørgensen sikrer energimærke A ikke forbrugerne de bedste vinduer. Derfor har Energistyrelsen indført ekstra krav til A-mærkede vinduer med Energiklasse 1 og Energiklasse 2, hvis de skal opnå tilskud i Bygningspuljen.

VinduesIndustrien er ikke enig med ministeren

De gældende krav i BR18 for et vindue i energiklasse A er, at vinduet som minimum skal være energineutralt: Der må ikke slippe mere varme ud, end den varme, vinduet tilfører boligen fra solens stråler i opvarmningssæsonen.

Ifølge VinduesIndustrien, dansk forskning og byggebranchens eksperter er det ikke rentabelt at stille højere krav end energiklasse A til vinduer, når det drejer sig om udskiftning i eksisterende bygninger. Nyere dansk forskning viser endda, at de yderligere skærpede krav, der stilles i Bygningspuljen, rent faktisk medfører en øget CO2-udledning og ikke en reduktion, som den er tiltænkt, når hele vinduets livscyklus indregnes, fra vinduets fremstilling til bygningens drift. Kilde: VinduesIndustrien

Vedr.: Tilskud til vinduer og ovenlys.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:
1) Arbejdets påbegyndelse: Enten påbegyndelsen af etablerings- eller anlægsarbejdet i forbindelse med investeringsprojektet eller det første retligt bindende tilsagn om køb af udstyr eller indgåelse af andre forpligtelser, som gør investeringen irreversibel, alt efter hvad der indtræffer først.
2) Bygningsejer og bygning omfatter de i § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, nævnte tilskudsmodtagere og deres boliger.
3) Eref, facadevinduer: Jf. bilag 1.
4) Eref, ovenlys: Jf. bilag 1.
5) Energiforbedringsprojekt: Et projekt, som består af et eller flere energiforbedringstiltag, som fremgår af § 4, stk. 1.
6) Enhedsareal til beboelse: Jf. bilag 1 til bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR).
7) Ff: Forholdet mellem rudeareal og vinduesareal i et givent vindue (rudeareal divideret med vinduesareal).
8) Helårsbeboelse: Jf. bilag 1 til bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR).
9) Linjetab: Som opgjort efter DS 418, Beregning af bygningers varmetab.
10) LTg: Lystransmittans af rude.
11) Opvarmet areal: Jf. bilag 4, afsnit 4.4.3.1. om definition af opvarmet areal i bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2019).
12) SEL-værdi: Det specifikke elforbrug til lufttransport, som opgjort i DS 447, Ventilation i bygninger - Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer.
13) Transmissionsareal: Jf. DS 418, Beregning af bygningers varmetab.
14) Transmissionskoefficient, U-værdi: Som beregnet efter DS 418, Beregning af bygningers varmetab.
15) Uw: Total varmetransmissionskoefficient for vindue eller dør som defineret efter DS/EN ISO 10077-1:2017 og 2:2017, Termisk ydeevne for vinduer, døre og skodder – Beregning af varmetransmissionskoefficient, Del 1: Generelt og Del 2: Numerisk metode vedrørende rammer.
16) Ventileret areal: Som anført i bilag 4, afsnit 4.6.1.2 om ventilationszoner i bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2019).
17) Lamda: Varmeledningsevne som defineret i afsnit 7.2.2, DS 418, Beregning af bygningers varmetab.

§4. Tilskud efter denne bekendtgørelse kan efter forudgående ansøgning ydes til private bygningsejere og virksomheder, til gennemførelse af energiforbedringsprojekter i deres bygninger til et eller flere af følgende energiforbedringstiltag:

Uddrag:
e) Udskiftning af facadevinduer. f) Udskiftning af dørhøjt vindue (terrassedøre, skydedøre, foldedøre o.l.).
g) Udskiftning af ovenlysvinduer.
h) Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas.

§12. Tilsagn om tilskud til energiforbedringstiltag vedrørende bygningens klimaskærm, er for de enkelte tiltag betinget af følgende:

Uddrag:
5) Ved udskiftning af facadevinduer eller dørhøjt vindue, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, litra e og f, skal nyt facadevindue eller dørhøjt vindue overholde følgende krav: Eref, facadevindue skal være minimum 6 kWh/m2/år, Ff være minimum 0,74, LTg være minimum 0,70 og Uw være maksimum 0,84 W/m2 K. Hvis det dørhøje vindue er registeret som en dør i energimærkningens data, skal glasandelen være min. 70 pct.
6) Ved udskiftning af ovenlysvinduer, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, litra g, skal det nye ovenlysvindue efter udskiftning have en Eref, ovenlys på minimum 15 kWh/m2.
7) Ved montering af forsatsramme, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, litra h, skal ruden i forsatsrammen opfylde følgende krav: U-værdi på maksimalt 1,2 W/m2 K samt g-værdi (solvarmetransmittans) på minimum 0,6.

Kapitel 8

Ikrafttræden m.v.
§ 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. marts 2021.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1467 af 12. oktober 2020 om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse ophæves, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1467 af 12. oktober 2020 om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse finder i sin helhed anvendelse på de tilsagn, som er meddelt i 2020.
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, den 26. marts 2021

Bilag 1

1. Tilskudssatser for energiforbedringstiltag vedr. bygningens klimaskærm jf. § 4, stk. 1, nr. 1

De anførte tilskudssatser i dette afsnit er tilskud pr. m2 klimaskærm, som der ansøges om tilskud til, baseret på energimærkningens data. Dette gælder dog ikke sokkelisolering, hvor tilskuddet er pr. m sokkel baseret på energimærkningens data. For isolering af ydervægge, tag og terrændæk regnes tilskuddet med en sats for de første 200 m2, der ansøges om, og en reduceret tilskudssats for yderligere m2, der ansøges om tilskud til. For sokkelisolering falder taksten efter de første 100 m, og for vinduer efter de første 40 m2.

Uddrag:

Tilskudssatser for udskiftning af facadevindue eller dørhøjt vindue, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, litra e og f:

Brug af Energiklasse 2 medfører den største energibesparelse. For begge klasser gælder, at de skal overholde minimumskravene i §12, stk. 5.
Eref, facadevindue beregnes ud fra formlen
Eref, facadevindue = 196,4 x gw – 90,36 x Uw
gw er den totale solvarmetransmittans af vinduet som afgrænset i ISO 15099.
Beregningen foretages for et referencevindue eller referencedør på 1,23 m x 1,48 m.

Tilskudssatser for udskiftning af ovenlys vindue, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, litra g:

Eref, ovenlys beregnes udfra formlen Eref, ovenlys = 345 x gw – 90,36 x Uw
Beregningen foretages for et referencevindue eller referencedør på 1,23 m x 1,48 m.
gw er den totale solvarmetransmittans af vinduet som afgrænset i ISO 15099.
Brug af Energiklasse 2 medfører den største energibesparelse, og dermed også det største tilskud.

Tilskudssatser for montering af forsatsvindue, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, litra h:Lambda, se artiklen: Linjetab, vinduer i henhold til BR18.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev