« Tilbage

Structural Sealant Glazing

Sidst revideret mar 2022
Glasfakta

Der stilles specielle krav til structural sealant glazing konstruktioner

Et Structural Glazing projekt, stort eller lille, vil altid kræve medvirken af specialister fra materialeleverandørerne såvel som det udførende led. Den projekterende må i sin planlægning af projekter med Structural Glazing afsætte de nødvendige ressourcer, som omtales i det efterfølgende, for at sikre et godt resultat.


Grundprincippet i Structural Glazing er, at glasset ved hjælp af silicone bliver limet på den udvendige overflade af lette elementer under kontrollerede forhold, dog skal glassets egenvægt altid være mekanisk understøttet. Disse elementer fastgøres mekanisk til bygningens bærende konstruktion på byggepladsen, hvor fugerne mellem elementerne lukkes med en udvendig fuge, metal- eller plastlister. Med denne teknik opnås en glat glasoverflade uden synlige profiler.


Læs også artiklen "Structural sealant glazing ændrede arkitekturen i verdens byer".


Kvaliteten af den håndværksmæssige udførelse er altafgørende

I de mest avancerede Structural Glazing systemer bliver glasset alene fastholdt af silikonen, og kun egenlasten er fysisk understøttet. Dette kaldes 4 sidet udvendigt fastlimet glas. Nogle systemer har samtidigt en form for mekanisk fastholdelse.


Structural Glazing stiller store krav til deltagerne i et projekt af denne type. Det kræver en samlet og koordineret indsats for at opnå tilfredsstillende resultater.


Når et Structural Glazing projekt skal gennemføres er det nødvendigt at oprette en projektgruppe bestående af repræsentanter fra alle involverede parter. Projektgruppen udarbejder alle projektets detaljer og pådrager sig fælles ansvar for projektet.


De mest kritiske punkter opstår i forbindelse med silikonen. Fugerne/samlingerne skal designes med hensyntagen til belastning og detaljering, og vedhæftningen til den underliggende konstruktion skal sikres ved prøvning og kontrol. Alle andre materialer og komponenter skal ligeledes afprøves og godkendes.


Kvaliteten af den håndværksmæssige udførelse er altafgørende. Pålimningen af glasenhederne må ikke finde sted udenfor værkstedet, og kun under stramt kontrollerede forhold.


Regelmæssig vedligeholdelse skal ligeledes planlægges nøje.


Projektgruppen

I projektgruppen må hver enkel udføre sine opgaver og tage ansvaret for sin egen del af projektet.


En projektgruppe vil typisk være sammensat som følger:

Bygherren udpeger en ansvarlig for projektgruppen, og skal være i stand til klart at udtrykke sine forventninger til projektet.


Arkitekten/rådgiveren skal kunne levere alle de nødvendige tekniske detaljer og bilag i overensstemmelse med myndighedernes krav.


Hovedentreprenøren er ansvarlig for, at projektet bliver udført indenfor den aftalte tidsplan, de økonomiske rammer og de tekniske forudsætninger.


Den udførende entreprenør skal sørge for, at såvel de bærende som de ikke bærende konstruktioner er udført i overensstemmelse med specifikationerne. Det er vigtigt at anvende et system som er let at montere og som gør det muligt at udskifte glas på en forsvarlig måde.


Glasleverandøren skal levere glas af en tykkelse og kvalitet som foreskrevet.


Profilleverandøren skal sørge for, at alle leverancer af metalprofiler lever op til den specificerede overfladebehandling. Dette er et af de mest kritiske punkter i Structural Glazing.


Silikoneleverandøren står for leverancen af den mest kritiske komponent, silikonen som skal fastholde glasset. Silikoneleverandøren er ansvarlig for den nødvendige prøvning og rådgivning i denne forbindelse. Han er ligeledes den partner, som skal kontrollere samspillet mellem de forskellige silikoner, og mellem silikoner og andre komponenter som bæreklodser, bundfyldningsprofiler, forseglingslister, o.l.


Eventuelle underentreprenører skal hver for sig skal sørge for, at deres del af arbejdet bliver udført på en forsvarlig måde.


Termoruden

Termoruder brugt i Structural Glazing adskiller sig i konstruktionsmæssige detaljer fra termoruder som anvendes i almindeligt byggeri. Termoruder anvendt i Structural Glazing skal altid være dobbeltforseglede med metalprofiler.


Den indre forsegling skal udføres med polyisobutylenbaseret forseglingsmasse, populært kaldet butyl. Det er meget vigtigt at den indvendige forsegling udføres omhyggeligt uden nogen form for brud. Hjørnerne skal dobbeltforsegles, ved hjælp af svejsede samlinger eller butylindsprøjtning, eller afstandsprofilen kan udføres med bøjede hjørner. Enhver form for mangelfuldt arbejde vil resultere i en stærkt nedsat levetid.


Silikoneklæbede termoruder fyldes normalt ikke med gas, da silikonen ikke er diffusionstæt nok overfor gasserne. De forskellige silikonematerialer til kantforsegling, konstruktionslimning og vejrforsegling skal desuden være kompatible.


Termoruder anvendt i Structural Glazing er ikke dækket af Glasindustriens garanti. I hvert tilfælde skal garantiforhold aftales mellem termorudeproducenten og bygherren.


Kantforsegling

Kantforseglingen i termoruder vil i Structural Glazing blive udsat for nogle meget kraftige påvirkninger fra sollys og i en vis grad også af temperaturer, da kanterne ikke er beskyttet af lister. Der er kun visse silikonebaserede fugemasser, som kan anvendes til kantforseglingen i termoruder i Structural Glazing projekter. Kantforseglingen skal dimensioneres for negativ vindbelastning (vindsug) på samme måde, som den bærende del af fugerne.


Glastyperne

Mange forskellige typer glas kan anvendes til Structural Glazing, det er vigtigt at følge glasproducenternes vejledning med hensyn til valg af glas.


Se Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger


For at opnå den arkitektoniske effekt med store sprosseløse overflader, er det almindeligt at bruge glastyper der reducerer gennemsynet, for at undgå at de indvendige bærende profiler bliver synlige. Der anvendes derfor sædvanligvis en eller anden form for solafskærmende glas med en højere lysreflektans end almindeligt glas, eller sjældnere en gennemfarvet type, som har en lavere lysreflektans end almindeligt glas. Derved opnås den arkitektoniske effekt.


Dette sikres ved at fremstille en prøvemontage af glasset: MUCK-UP for at kunne bedømme spejling, gennemsyn og glassets æstetik.


For at få en god matchning og en konsekvent udførelse af glasfacaden anvendes nu oftest termoruder i brystningerne. Det udvendige glas skal være samme type som yderglasset i vinduet. Som inderste glas anvendes et uigennemsigtigt facadeglas. Denne termorude kan monteres direkte mod bagvedliggende isolering eller med en luftspalte imellem. Da den solafskærmende belægning slibes væk langs yderkanten bør disse glas ikke anvendes til ”structural sealant glazing”.


Der må generelt regnes med en vis forvrængning af spejlbilledet på Structural Glazing facader, ligesom der kan være synsmæssige afvigelser fra glas med gennemsyn (vinduet) til glas uden gennemsyn (brystningspartier).


Termorudeløsning i facader: Se artikel om Shadow box.


Glasset kan være hærdet glas eller lamineret glas. Trådglas kan ikke anvendes. Glassets tykkelse beregnes efter de relevante belastninger der forekommer lokalt (vind, evt. egenvægt og sne). Ved valg af glas bør der tages hensyn til såvel de rent æstetiske overvejelser, som til lystransmitansen og energikravene både sommer og vinter.


Hærdet glas er det mest anvendte til facadeglas i brystninger og til stærkt varmeabsorberende glas, men det kan også være nødvendigt at bruge det i situationer, hvor slagskygger kan forårsage termiske spændinger i glasset med deraf risiko for termisk brud.


Varmetestet hærdet glas: Se artiklen: Nikkelsulfid-indeslutninger, NiS og Heatsoak-test.


Hærdet glas kan i særlige tilfælde spontangranulere. Partikler af nikkelsulfid kan få glasset til at bryde pga volumenøgning ved faseændring. Ved varmetest (heat-soak) fremskyndes faseændring hvilket afslører så godt som alle ruder med nikkelsulfid ved, at de revner.


Glas i vinduesarealer udføres som regel som termoruder.


Termoruder i Structural Glazing er baseret på 2-lags termoruder. Luftmellemrummet i ruderne kan variere fra 6 mm til max. 15 mm.


I alle tilfælde hvor belagt glas anvendes, enten solafskærmende eller energi glas, skal overfladens vedhæftningsevne undersøges nøje. Dette gælder hvad enten belægninger er slebet af eller ej. Det samme gælder for facadeglas som er forsynet med en uigennemsigtig belægning på bagsiden. I sådanne tilfælde skal både vedhæftningen og samspillet mellem belægningen og siliconen undersøges.


Kvaliteten af termoruderne skal altid sikres ved producentens interne kvalitetskontrol.


Når termoruder anvendes i Structural Glazing sker det ofte, at rudens forsegling kommer i kontakt med den fugemasse, som bruges til facadens ydre forsegling. Det er vigtigt at der anvendes fugematerialer som ikke har en negativ indflydelse på hinanden. Dette må undersøges for hver materialekombination.


Konstruktionens detaljer må udformes så dampe der afgives som et resultat af silikonens kemiske reaktioner, kun afgives til det fri og ikke bliver lukket inde.


Fugemasseleverandøren skal konsulteres med hensyn til sådanne detaljer.


Ved anvendelse af termoruder skal ruden altid monteres i en ventileret og drænet konstruktion.


Reparationer

Som et led i projektplanlægningen skal projektgruppen sikre, at det er muligt at udføre reparationer, som for eksempel, at udskifte ødelagte ruder, og udarbejde klare instrukser om hvordan dette arbejde skal udføres. Der bør stilles krav om, at bærende fuger der skal udskiftes, udføres på samme måde og under samme forhold, som de oprindelige fuger blev udført. Specielt skal bygherren være opmærksom på eventuelle garantiforhold, som kan bortfalde, hvis andre leverandører og/eller entreprenører end de oprindelige udfører reparationer.


Ingen konstruktionsfuger må under nogle omstændigheder udføres på byggepladsen. Alt fugearbejde skal udføres af kvalificeret personale.


Ved tegning af en glasforsikring skal det oplyses, at det er Structural Sealant Glazing.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas