« Tilbage

DS/EN 17037 introducerer en klimabaseret dagslysfaktor

Sidst revideret okt 2019
Glasfakta
EN 17037, den fælleseuropæiske dagslysstandard for rum og bygninger, introducerer en klimabaseret dagslysfaktor, som tager hensyn til bygningens geografiske placering.

Standarden er nu udkommet i en dansk version, DS/EN 17037 og angår en af vore mest ubegrænsede og vigtigste resurser, dagslyset. Det udvider tidligere standarder om dagslys i interiører med centrale aspekter for at gøre udnyttelsen af dagslys mere tilgængelig.

Næppe nogen ressource er så ubegrænset som dagslys. Ved farvegengivelse fungerer dagslyset som et referencepunkt for kunstige lyskilder, og det forbedrer også trivsel. Dagslys kan bruges til at minimere behovet for kunstige lyskilder og dermed strømforbrug ved hjælp af passende bygningsorientering, dagslysstyresystemer sammen med et veldokumenteret solafskærmnings koncept. Imidlertid er bygningsplanlæggerne ikke altid i stand til at integrere denne gratis ressource i det arkitektoniske design og udnytte passende lysplanlægning og -design.

DS/EN 17037, dagslysstandarden for rum og bygninger, introducerer en klimabaseret dagslysfaktor, som tager hensyn til bygningens geografiske placering. Det er fx ikke uvæsentligt for kravene til dagslys, om bygningen er placeret i København eller Rom.

Standarden EN 17037 har til formål at give en fælles metode på tværs af landegrænser til at dokumentere tilstrækkeligt dagslys i rum og bygninger. På den måde undgår brugerne at skulle holde sig opdaterede på landespecifikke krav. Derudover skal den give vejledning i, hvad der som minimum skal dokumenteres i forhold til:


Den nye standard specificerer måder, hvorpå det er muligt ved hjælp af naturligt lys at opnå en tilfredsstillende subjektiv oplevelse af lyshed indendørs samt at sørge for tilstrækkeligt udsyn. Der gives også anbefalinger vedrørende varigheden af sollystilførsel i opholdsrum.

Standarden indeholder information om, hvordan dagslys udnyttes til belysning indendørs, og hvordan blænding begrænses. Standarden angiver, hvilke parametre der skal anvendes til at analysere dagslysforholdene, og opstiller principper for beregning og verifikation. Ved hjælp af disse principper er det muligt at tage hensyn til dagslysets variabilitet over dagen og året.

Standarden gælder for alle rum, der regelmæssigt benyttes af personer i længere tidsrum, bortset fra rum, hvor dagslystilførsel er i strid med arten og funktionen af det arbejde, der udføres.

Fastlæggelse af belysningskrav for personer på indendørs arbejdspladser, herunder synsopgaver, er indeholdt i EN 12464-1 og er ikke en del af dette dokument.

Bygningsreglement BR18 referer – endnu – ikke til den nye standard:


BR18 § 377 Lys og udsyn.

I bygninger skal der være lysforhold, der sikrer, at der ikke opstår risiko for personers sikkerhed og sundhed, eller komfortmæssige gener. Det skal sikres, at der er tilstrækkeligt dagslys og udsyn samt tilstrækkelig elektrisk belysning i forhold til anvendelsen.
Stk. 2. Projektering og udførelse skal ske under hensyn til, at:

1) dagslyset udnyttes bedst muligt som lyskilde.
2) unødigt energiforbrug undgås.
3) unødig varmetilførsel til rummene undgås.
4) gener ved direkte solstråling kan undgås.
5) gener ved blænding minimeres.

§ 379-381 Dagslys

§ 379 Arbejdsrum, opholdsrum i institutioner, undervisningslokaler, spiserum, i det følgende benævnt arbejdsrum mv., samt beboelsesrum og køkken skal have en sådan tilgang af dagslys, at rummene er tilstrækkeligt belyste.
Stk. 2. Tilstrækkelig tilgang af dagslys kan dokumenteres ved, at glasarealet uden skyggende forhold svarer til mindst 10 pct. af det relevante gulvareal. Det angivne glasareal skal korrigeres for evt. skyggende omgivelser, reduceret lystransmittans mv., som angivet i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Vejledning om lys og udsyn. Alternativt kan tilstrækkeligt dagslys dokumenteres ved at eftervise, at den indvendige belysningsstyrke fra dagslys er 300 lux eller mere ved mindst halvdelen af det relevante gulvareal i mindst halvdelen af dagslystimerne. For beboelsesrum er det relevante gulvareal lig det indvendige gulvareal. For arbejdsrum mv. er det relevante gulvareal det areal, hvor der placeres arbejdspladser. Såfremt det kan dokumenteres, at rummene er tilstrækkeligt belyste, kan andre beregningsmetoder benyttes som dokumentation.

§ 380 Kravet om tilgang af dagslys kan fraviges, når opfyldelsen vil betyde en afgørende ulempe for virksomhedens drift, f.eks. hvor produktionens art ikke tillader dagslys.

§ 381 Vinduer skal udføres, placeres og eventuelt afskærmes, så solindfald gennem dem ikke medfører overophedning i rummene, og så gener ved direkte solstråling kan undgås.Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev