« Tilbage

Indeklima i henhold til BR18

Sidst revideret aug 2018
Glasfakta

Et godt indeklimaets har stor betydning, fordi vi tilbringer en stor del af vores tid inden døre


Når man har kendskab til glassets muligheder, vil man kunne udføre beregninger, som kan skabe gode arbejdsforhold.


Bygningsreglement 2018 (BR18) har en helt ny opdeling i den del der omhandler krav til indeklima end det tidligere BR15 havde.


Indeklimakrav i BR18

Kapitel 17 Lydforhold (§ 368 - § 376)

Kapitel 18 Lys og udsyn (§ 377 - § 384): Dagslys § 379-381

Kapitel 19 Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg (§ 385 - § 392), Termisk indeklima §386

Kapitel 22 Ventilation (§ 420 - § 452), Træk § 425


Generelt

Bygninger skal opføres, så der under den tilsigtede brug af bygningerne i de rum, hvor personer opholder sig i længere tid, kan opretholdes et sundheds- og sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima. Sundhedsmæssigt tilfredsstillende forhold i bygninger omfatter også komfort og velvære.


Kapitel 17, Lydforhold


§ 368 Bygninger skal have sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende lydforhold i forhold til anvendelsen.

Stk. 2. Ved projektering og udførelse skal der tages hensyn til:

1) Lydtransmission mellem rum, boliger eller erhvervsenheder inden for bebyggelsen.

2) Støj fra bygningens tekniske installationer.

3) Støj fra veje og jernbaner.

4) Efterklangstid.

Stk. 3. Dokumentation af lydforhold kan ske ved beregning eller måling i den færdige bygning.


Se mere i: Bygningsreglementets vejledning om lydforhold

- Vejledning til boliger og andre bygninger til overnatning

- Vejledning til undervisningsbygninger

- Vejledning til daginstitutionsbygninger

- Vejledning til kontorbyggeri

- Vejledning til hospitaler, lægehuse og klinikker


Kapitel 18, Lys og udsyn

§ 377 I bygninger skal der være lysforhold, der sikrer, at der ikke opstår risiko for personers sikkerhed og sundhed, eller komfortmæssige gener. Det skal sikres, at der er tilstrækkeligt dagslys og udsyn samt tilstrækkelig elektrisk belysning i forhold til anvendelsen.

Stk. 2. Projektering og udførelse skal ske under hensyn til, at:

1) dagslyset udnyttes bedst muligt som lyskilde.

2) unødigt energiforbrug undgås.

3) unødig varmetilførsel til rummene undgås.

4) gener ved direkte solstråling kan undgås.

5) gener ved blænding minimeres.


Se mere i: Bygningsreglementets vejledning om lys og udsyn

Se bla: 1.2 Dagslys (§ 379-381)

Se også: Bygningsreglementets vejledning om korrektioner til 10 pct.-reglen for dagslys


Kapitel 19, Termiske indeklima

§ 385 Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg

Bygninger skal have et sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende termisk indeklima i forhold til anvendelsen.

Hvad angår det termiske indeklima, skal det ved planlægning af byggeri og ved valg af materialer, vinduesarealer, kølemuligheder, orientering og solafskærmning sikres, at der opnås tilfredsstillende temperaturforhold også i sommerperioden.


Se mere i: Bygningsreglementets vejledning om termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg.

Se bl.a: 1.0. Generelt for termisk indeklima


Kapitel 22, Ventilation

§ 420 Bygninger skal ventileres, så der sikres tilfredsstillende luftkvalitet og fugtforhold i forhold til anvendelsen.

Stk. 2. Projektering, udførelse, drift og vedligehold af ventilationssystemer skal ske under hensyn til, at:

1) Risikoen for en brands opståen, udvikling og spredning minimeres.

2) Der ikke sker skader på personer, installationer og bygningsdele.

3) Der ikke opstår risiko for personers sundhed eller komfortmæssige gener.

4) Der ikke sker unødigt forbrug af energi.


§ 425 Ved tilførsel og fjernelse af luft skal det i rum, hvor personer opholder sig i længere tid, sikres, at der ikke opstår træk i opholdszonen. For lokaler med stillesiddende aktivitet er eftervisning af, at trækrisikoen (draught rate) ikke overstiger 20 pct., én måde at dokumentere, at der ikke opstår træk i opholdszonen.


Se mere i: Bygningsreglementets vejledning om ventilation.

Se bl.a. 1.3 Træk

For at begrænse træk bør draught rate i opholdszonen i lokaler med stillesiddende aktivitet ikke overstige 20 pct. Draught rate defineres som i DS/EN ISO 7730 Ergonomi inden for termisk miljø - Analytisk bestemmelse og fortolkning af termisk komfort ved beregning af PMV- og PPD-indekser og lokale termiske komfortkriterier. Trækrisikoen afhænger af aktivitetsniveau, lufttemperatur og luftens turbulensintensitet. Opholdszonen er det område i et rum, hvor personer kan forventes at opholde sig i længere tid.

Med draught rate på 20% fås følgende, maksimale lufthastigheder ved normal turbulens (Turbulensintensitet på 40 pct):


Ved andre turbulensintensiteter, f.eks. ved brug af fortrængningsventilation, vil de maksimale lufthastigheder være anderledes.


Læs om: Indeklima med behagelig temperatur
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas