« Tilbage

Flugtveje, redningsåbninger, flugtvejs- og nødudgangsdøre

Sidst revideret aug 2020
Glasfakta

Flugtveje, nødudgange og redningsåbninger skal sikre menneskers mulighed for at komme ud i tilfælde af brand

Døre kan udføres som en-fløjede døre og som to-fløjede døre og i alle dørtyper kan der være glas.
Døre kan kombineres med brandhæmmende døre fx i klasserne EI30 og EI60 såvel som
røghæmmende døre.
Dørene kan kombineres med indbrudshæmmende døre iht EN 1627 i klasserne RC1 til RC6, oftest iht F&P’s sikringsniveauer i erhvervsvirksomheder dvs i praksis i klasserne RC3 og RC4.

De europæiske lande har ens standarder for døre

I Europa gælder ens standarder for døre og dermed beslags bestykningen på flugtvejsdøre. Nødudgangsbesætninger i flugtdørssystemer deles i henhold til EN standarder i EN179 og EN1125. Nødudgange jævnfør EN179 er egnet til bygninger, der ikke har en offentlig publikums trafik, og hvor besøgene kender flugtvejsfunktionen og placeringen. Panikdøre jævnfør EN 1125 anvendes i offentlige bygninger, hvor besøgene ikke kender funktionen af flugtdørene for eksempel skoler, sygehus og centre.

Begrebet panikdøre findes ikke i BR, men i EN-standarder for ”Panikudgangsbeslag”.

BR18 Kap. 5 BRAND - Flugtveje og redningsåbninger

§94: En flugtvej er et sammenhængende system af udgange, gangarealer, flugtvejsgange og flugtvejstrapper, og den skal sikre, at personer kan forlade en bygning på sikker vis.

Bemærk ny formulering mht at flugtveje skal ”kun” være for personer med lovlig adgang, §94 stk.2:
”7) At døre i flugtveje skal være lette at åbne uden brug af nøgle eller værktøj, når flugtvejen skal benyttes af personer, som har lovlig adgang, og at døre i flugtveje, der skal anvendes af flere end 150 personer, skal åbne i flugtretningen.”

Se også: § 98 Redningsåbninger (pr 1/7-20 gælder det også i BR for redningsåbninger at det kun er for personer med lovlig adgang).

Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand, Kapitel 2: Evakuering og redning af personer
2.1.0 Generelt
”Det fremgår af BR18 § 91, at bygninger skal designes, projekteres og udføres, så der i tilfælde af brand kan ske en sikker evakuering og redning af personer. Det fremgår endvidere af § 91, at hovedformålet med kravet er, at evakuering og redning skal ske under hensyn til, at:

1) Personer kan blive opmærksomme på, at der er opstået en brand.
2) Flugtveje udformes, så der kan ske en evakuering af personer.
3) Der etableres redningsåbninger til redning af personer.”

Se mere i vejledningen om:
-Udformning og brandsikring af flugtveje til evakuering af personer (2.3.0), se specielt 2.3.4 Døre i og til flugtveje.

I ”Bilag 4 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 – Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med forsamlingslokaler, butikker mv.”:
Under ”2.3.5: Brandmodstandsevne for døre i brandsektionsvægge og brandcellevægge” ses i
”2.3.5.2 Oversigt over brandmodstandsevne for døre”
I ”Tabel 2.4 giver et samlet overblik over tilstrækkelig brandmodstandsevne for døre afhængig af hvilken bygningsdel disse er placeret i og funktionen af de rum døren adskiller.”

Glas branddøre

Glasset afhænger af hvilke klassifikation de enkelte døre skal opfylde.
Glas kan aldrig få en klassifikation mht. brand kun i den aktuelle konstruktion, hvor det er hele konstruktionen, der prøves og klassificeres.
Branddøre CE-mærkes (iht Produktstandard), prøves og klassificeres i henhold til følgende standarder:Pr. 1/11-19 trådte den europæiske standard EN 16034 i kraft gældende for alle horisontale og vertikale branddøre (dog med undtagelse af indvendige hængslede døre, som stadig er dækket af de nationale standarder).
I Tyskland har de derfor fortsat national brandklassificering iht. DIN 18095 fx: T30.

Den nye klassifikation på branddøre iht. EN 13501-2 svarende til BS60 (den nationale danske standard DS 1070) er EI260, hvor:


Hvis døren også er røgtæt, vil dette fremgå af efterfølgende klassifikation fx EI260-CSa, hvor:
C: angiver at døren er selvlukkende
Sa: angiver at døren er røgtæt for kold luft (luften er stuetemperatur). (Ved varm luft, 200°C, er klassifikationen S200.)

Beslag i flugtvejsdøre

Kravet om ”At døre i flugtveje skal være lette at åbne uden brug af nøgle eller værktøj” kan opfyldes ved brug af bygningsbeslag der opfylder nedenstående standarder:Indbrud og glasmuligheder

Ved kombinerede flugtvejsdøre og indbrudssikring skal døren iht F&P’s Indbrudsniveauer for erhvervsvirksomheder være udført iht DS/EN 1627, hvilket medfører tilsvarende krav til evt glas i døren jvf nedenstående skema:


Oversigten viser de aktuelle gyldige RC-klasser og de tilhørende modstandsklasser for glas (P4A-P8B iht
DS/EN 356: 2002 ”Bygningsglas - Sikringsglas - Prøvning og klassifikation mod manuelt angreb”.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev