« Tilbage

Glasværn -Valg af glas, dimensionering og typer

Sidst revideret feb 2020
Glasfakta

Vejledning fra Glasindustrien Juni 2008


NB

Glasindustriens vejledning er under opdatering pga nyt BR og dermed ny vejledning om personsikkerhed. Vejledningen fra 2008 er forsat gældende under de forudsætninger der er angivet nedenfor. Den nye vejledning vil referere til BR18 og dets vejledning til Kapitel 9: ”Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger”

Glasindustriens vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af glasværn.

Formålet er at:
- give vejledning som er baseret på krav i bygningsreglementet og standarder.
- beskrive metoder og principløsninger.
- give vejledning til bygherrer og rådgivere.

Korrekt valg af glas, øvrige materialer og rigtige konstruktionsprincipper, er sammen med korrekt montering forudsætningerne for en tilfredsstillende funktion af glasværnet.

FAKTA
Baggrunden for vejledningen er:
Bygningsreglement, med pesonsikkerhedskrav DS/INF119:2007,
revisioner af laststandarder (DS 409+DS410) for laster incl. krav til accepteret risiko
beregningsvejledning SBi-anvisning 215,
definition på lastens varighed (iht SBi215) og dermed risiko


Alt dette gør at branchen må gøre op med os selv - om vi vil lukke øjnene for nye krav!
Derfor giver Glasindustrien byggeriet den bedste vejledning under de givne forudsætninger.

Glasværnstyper

Der er i vejledningen vist forskellige typer af glastykkelser og glasstørrelser i rækværker afhængig af hvordan de er fastholdt.


Glasvalg afhænger af montagemetode og sikkerhedskrav i henhold til BR.

Beregningsforudsætninger

De beregningsmæssige laster er fastlagt i henhold til DS409:2006 ”Norm for sikkerhedsbestemmelser på konstruktioner.”
Beregning af glas foretages i henhold til retningslinierne i SBi-anvisning 215:2007 ”Dimensionering af glas i klimaskærm”, herunder glasstyrker og reduktion af glastykkelserne for lamineret glas ved personlast (nyttelast).

Monteringsmaterialer

Vejledningen indeholder også en lang række praktiske råd og generelle forudsætninger samt specifikke monteringsanvisninger

Montagetyper og sikkerhed

Glasindustrien tilbyder også beslag som giver det færdige resultat et flot og ”svævende” design med synlige glaskanter, men glas kan monteres på mange forskellige måder, som kræver overvejelser om holdbarhed og sikkerhed.
Glas i værn skal altid være hærdet eller lamineret, alternativt lamineret (hærdet+hærdet).

FAKTA BR10
4.3 Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner
STK 1: Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner skal udføres og dimensioneres, så der opnås sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader.

(4.3, stk. 1)
Bestemmelsen omfatter udførelse og dimensionering af glas i tage, vægge, facader, døre, vinduer, lofter, værn m.v.
Glaspartier i vægge samt glasdøre og glaspartier ved døre bør afmærkes eller afskærmes. Afmærkningen bør placeres og udformes således, at den er iøjefaldende og tydelig for alle, herunder personer med synshandicap. Der henvises til SBi-ansvisning 230, Anvisning om bygningsreglement 2010, afsnit 4.3.
Såfremt der ved glaspartier benyttes værn til sikring mod personskader, bør disse udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i kap. 3.
Der henvises endvidere til DS/INF 119, Bygningsglas – Retningslinier for valg og anvendelse af sikkerhedsglas - Personsikkerhed.


Personsikkerhed.

BR10 har et afsnit om glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner, hvor der stilles krav om personsikkerhed. Der henvises til den nye vejledning: DS/INF 119:2007: ”Bygningsglas – Retningslinier for valg og anvendelse af sikkerhedsglas - Personsikkerhed”.
I DS/INF119:2007 er defineret at ved niveauforskelle over 0,5m skal der i glasværn anvendes lamineret glas.

FAKTA
DS/INF119:2007
4.4 Niveauforskelle
I tilfælde, hvor glas benyttes som afskærmning ved niveauspring, og hvor der kan være fare for, at personer ved brud af glaspartier kan styrte ned, skal der tages særlige hensyn.
Dette er gældende, hvor der er store niveauforskelle (over 0,5 m) mellem gulvet på begge sider af en glasvæg, et vindue, der går til gulv, et værn af glas, balusterglas i trapper m.v.
I ovennævnte tilfælde skal der benyttes en type sikkerhedsglas, som foruden at sikre mod snitsår også sikrer, at
brudstykkerne bliver siddende i ruden i forbindelse med kollision med glasset, således at nedstyrtning i forbindelse
med eller efter kollision med glasset i videst muligt omfang undgås. Dette kan sikres ved, at der benyttes lamineret
glas eller tilsvarende, der forbliver fastholdt efter glasbrud.


Lamineret glas

Lamineret glas er svagere end floatglas. Lamineret glas kan bryde med spidse brudflader, dog fastholdt af laminatet med reduceret skærerisiko til følge. Lamineret glas anvendes typisk, hvor der er fare for personsikkerhed ved brud, og hvor glasset ønskes fastholdt i konstruktionen efter glasbrud.

Lamineret glas kan anvendes hvor glasset er understøttet.

Lamineret (hærdet+hærdet)

Lamineret (hærdet+hærdet) glas er sammensat af et eller flere hærdede floatglas. Lamineret (hærdet+hærdet) glas er svagere end hærdet floatglas. Bruddet giver granulerede stykker, der fastholdes af folien, med lille skærerisiko til følge. Lamineret (hærdet+hærdet) floatglas anvendes, hvor der er fare for personsikkerhed, og hvor glasset ønskes fastholdt i konstruktionen efter glasbrud.

Lamineret (hærdet+hærdet) glas bruges hvor glasset fastholdes med bolte.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev