« Tilbage

Markering af glaspartier og glasdøre

Sidst revideret sep 2021
Glasfakta

Glaspartier og glasdøre skal have tydelige markering på glasset

Det er ikke kun svagtseende, der oplever, at det kan være svært at se en glasvæg eller en glasdør. Begrebet tilgængelighed er ikke kun mulighed for adgang, men også sikker adgang og omgang. Derfor er det vigtigt, at glasskillevægge, glasdøre, vinduer, glasværn med videre afmærkes ordentligt efter regler, som blandt andet tilgodeser personer med et synshandicap.


BR18 krav til adgangsforhold - markering

I BR18 Kapitel 2 Adgangsforhold (§ 48 - § 62) i afsnittet: ”Fælles adgangsveje i bygningen § 55 - § 56” ses (uddrag):

”§ 56 Fælles adgangsveje, der fører til to eller flere boliger, kontorer, mødelokaler, udstillinger, salgsarealer eller andre enheder og funktioner på de enkelte etager, og som omfatter vindfang, forrum, gange, altangange, svalegange, plads foran elevatorer, ramper og reposer såvel i som uden for bygningen, herunder udvendig adgangsareal til kælder, skal projekteres og udføres således, at:


Stk. 3) De er markeret ved forskellige materialer, farver eller belysning.”


BR18 krav til glas

I BR18 Kapitel 9, Bygningens indretning (§ 196 - § 241) beskriver afsnittet ”Glaspartier, glasflader, og værn af glas i bygninger § 238 - § 241” kravene til glasset:

”§ 238 I bygninger, hvor der er risiko for, at personer kan kollidere med større glaspartier i bygningen, skal der være tilstrækkelig sikkerhed for, at der ikke opstår personskade ved kollision med glasset. Personskade kan være skæreskader i forbindelse med brud på glasset eller skader på grund af kollision med glaspartiet, hvor der ikke sker en gennembrydning af glasset. Bestemmelsen omfatter eksempelvis glasdøre, glasvægge, glasfacader, værn og større vinduesflader.


Stk. 2. Stk. 1 anses som opfyldt ved etablering af:

1) værn,

2) afskærmning eller

3) opsætning af markering på glasset.”


Markering af glaspartier i Vejledningen

I vejledningen til Kapitel 9, Bygningens indretning (§ 196 - § 241) kan man under punkt 2.3.0 Sikring mod skæreskader se følgende:


”Personkollision med glas kan eksempelvis forekomme, hvor en person overser glasset i den tro, at det er en åbning.


Risikoen for kollision med glaspartier og dermed for skæreskader skal reduceres ved at afskærme glasset, markere glaspartier eller anvende sikkerhedsglas.”


I Vejledningen ses desuden:

Markering af glaspartier

Hvor der kan være risiko for at glaspartier vil blive overset, kan glasfladerne markeres varigt og synligt under alle normale belysningsforhold for at undgå, at personer kolliderer med glasset og eventuelt pådrager sig skæreskader.


Glaspartier i døre og glaspartier ved siden af døre, der kan forveksles med åbninger, er særligt udsat for at blive overset og kan derfor med fordel markeres.


Er vinduer og døre delt af vandrette sprosser, vil risikoen for at glaspartier bliver overset normalt være reduceret, fordi sprosser ofte kan virker som markering.


Markeringen kan foretages med kontrastfarver på vinduer, glasdøre og andre tilsvarende glaspartier. Svagtseende, kørestolsbrugere med videre kan have brug for ekstra markeringer.


Anvendelse af sikkerhedsglas

Hvor vinduer er udført med almindelig brystning, vil der være lille risiko for at glasset bliver overset, og der kan normalt anvendes almindeligt glas.


I boliger kan der anvendes almindeligt glas i vinduer og døre, med mindre de er placeret sådan eller bygningen benyttes på en sådan måde, at der kan opstå risiko for personskader ved kollision med glasset.


Går glaspartier helt til gulv eller er udført med en lav brystning, kan der være risiko for at glasset bliver overset, blandt andet i forbindelse med trængsel eller ved leg. Risikoen øges, hvor personer færdes og ikke kender bygningen, samt hvor bygningen overvejende anvendes af børn og ældre. Derudover øges risikoen med størrelsen af glasarealet, og af hvor glasset er placeret, eksempelvis for enden af en ganglinje, i modlys og lignende. Risikoen for kollision og skæreskader kan begrænses ved at markere glasset og anvende sikkerhedsglas.


Glaspartier i døre samt glas umiddelbart ved siden af døre kan være særlig udsatte for kollision, især helglasvægge og -døre. De kan være markeret og udført af sikkerhedsglas.


SBi272 anbefaler:

"Som en effektiv markering kan anvendes 100 mm brede bånd i højderne 0,2 m, 1 m og 1,6 m over gulv."Yderligere vejledning se:

Bygningsstyrelsens Vejledning i Tilgængelighed Januar 2016
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas