« Tilbage

Dimensionering generelt

Sidst revideret dec 2021
Glasfakta

Alle konstruktioner uanset materialevalg og udformning skal statisk vurderes og dimensioneres. Alle konstruktioner skal i henhold gældende Bygningsreglement og Eurocodes have tilstrækkelig sikkerhed for nødvendig bæreevne.


I Danmark anvendes de europæiske standarder og normer – også kaldet Eurocodes. Eurocodes er gældende i det meste af Europa, dog tilpasset de nationale forhold, som er fastlagt i tilhørende nationale annekser.


Læs artiklen: Eurocodes og nationale annekser


Ved byggeri med hovedrådgiver, har denne ofte i sin statiske redegørelse foretaget og fastlagt flere statiske forhold, som er gældende for det aktuelle byggeri. Disse skal selvfølgelig følges.


Store krav til leverandører

Når det drejer sig om glas- og facadekonstruktioner, så er kravene fra bygherre og dennes rådgiver ofte uklare, ikke defineret eller direkte mangelfulde. Derfor stilles der ekstra store krav til leverandører og entreprenører af glas- og facadekonstruktioner om, at de får gjort opmærksom på, allerede under tilbudsgivning, hvis det er muligt at få fastlagt, under hvilke forudsætninger de skal levere de aktuelle konstruktioner.


Konstruktioner med glas stiller store krav til de bygningsdele og konstruktioner, som glasset skal være en del af. Desværre er den generelle viden og skriftlig fagviden omkring de statiske krav til glaskonstruktioner begrænset, hvilket gør det ekstra vigtigt, at forudsætningerne for glaskonstruktioner bliver kendt og de øvrige bygningsdele tager hensyn til de relevante forudsætninger for glaskonstruktioner.


Dialog er med til at sikre den nødvendige dokumentation

Det er derfor ligeledes vigtigt, at bygherrer og hovedrådgiver tager kontakt til glasleverandører/-entreprenør eller glasrådgiver tidligt i en byggefase. De skal blive bekendt med grundlag og forudsætningerne for en glaskonstruktion, så disse kan indarbejdes i det samlede projekt.


Endvidere er det vigtigt, at der er en løbende dialog mellem rådgivere og entreprenører, samt at bygherren sikrer, at man får den nødvendige dokumentation for glas og tilhørende konstruktion.


Dokumentation omfatter blandt andet de energi- og sikkerhedsmæssige forhold, samt de statiske beregninger for konstruktionernes stivhed og styrke. Konstruktioner med glas er, som andre konstruktioner udsat for forskellige belastninger.


Egenvægt

For glas er egenvægt en vigtigt belastning, da den er permanent og glassets styrke reduceres kraftigt for permanente belastninger. Især for glasfelter, som er placeret skrå eller vandret, får egenvægten stor betydning.


Vindlast

Alle konstruktioner uanset om de er placeret udvendigt eller indvendigt udsættes for vindbelastninger. Vindlasten er forskellig afhængig af den aktuelle placering på eller i en bygning. Det er derfor vigtigt at kende, hvor det aktuelle glas skal placeres.


Specielt for vindlasten så er den virkende vinkelret på overfladen og kan virke i flere retninger. Det vil sige konstruktioner, som er vandret eller skrå i forhold til vandret, så vil vindlasten virke opadrettet og nedadrettet.


Og at skilte med videre placeret vinkelret i forhold til facaden, giver en vindlast på langs med facaden.


Snelast

Snelast er en belastning som forudsættes at være af længere varighed. Da glassets styrke er afhængig af lasten varighed, så er snelastens størrelse meget vigtigt for projektering af glas.


Snelasten er varierende afhængig af glasset placering. Der kan være ekstra snelast i form af nedskridning fra højere liggende bygninger, sneophobning på grund af lægivere med videre. Derfor skal man altid kende den samlede bygningsudformning, som det enkle stykke glas er placeret i, da det kan have stor betydning.


Værnlast

Alle skillevægge og værn med videre bliver påvirket af en værnlast i form af en håndlistelast fra personer. Denne last er afhængig af den personbelastning i henhold til aktuel bygningskategori for bygningen, og fastlægges i forbindelse med den aktuelle placering af skillevæggen eller værnet.


Personlast

Personlast eller nyttelast er ligeledes vigtigt at vurdere og fastlægge nøje. Især for glaskonstruktioner, hvor glasset er eller bliver en del af den bærende konstruktion. Herunder er det vigtigt at vurdere midlertidig personlast fra montage eller vedligeholdelse.


Øvrige konstruktioner

Konstruktioner som monteres på eller på anden vis kan belaste glas. Eksempelvis belastninger fra facadekonstruktionen skal medtages i den samlede statiske vurdering af råhuset.


Bevægelse fra andre konstruktionsdele kan være en væsentlig faktor for glas, især hvis det kan påvirke glasset uhensigtsmæssigt. Dette er ofte en overset problemstilling og ofte en årsag til glasbrud.


Montage-, transport- rengørings- og vedligeholdsbelastninger

Udover normer og standarder så skal man altid foretage en vurdering af, om der er specielle forhold, som konstruktionen udsættes for. Det kan være situationer, som ikke direkte er nævnt i gældende retningslinier. Uanset konstruktionen, så skal man altid foretage en generel vurdering af den samlede konstruktion og dennes belastning.


Karakteristiske belastninger

De belastninger som er fastlagt i gældende retningslinier og normer er karakteristiske laster for bestemmelse af deformationer. Det vil sige lasterne er uden den normfastlagte sikkerhed på belastningerne.


Regningsmæssige belastninger

Den karakteristiske belastning skal øges for at opnå den normmæssige fastlagte sikkerhed for den statiske vurdering af den samlede konstruktion. Denne sikkerhed er fastlagt for bevægelige belastninger for en sikkerhedsfaktor på 1,5. For egenvægt og andre permanenter belastninger er sikkerhedsniveauet ofte anderledes på baggrund af den aktuelle situation.


På baggrund af den regningsmæssige last foretages den statiske vurdering, og om den aktuelle konstruktion har den fornødne bæreevne.


Tilladelig styrke

De tilladelig glasstyrke er ikke entydigt fastlagt for alle belastningssituationer. Glassets styrke er meget afhængig af glastypen og den aktuelle lasts varighed.


For traditionelle termoruder kan SBI 215 ”Dimensionering af glas i klimaskærm” som udgangspunkt anvendes. Der henvises i øvrigt til vejledninger for den aktuelle konstruktion og anbefalingerne i nærværende site.


Dokumentation

Der bør altid foretages en statisk vurdering af den aktuelle konstruktion.


Den statiske vurdering og beregning bør dokumenteres ved en statisk rapport, som kan udleveres til myndigheder, bygherre og entreprenør, så der er en garant for, at der foretaget en projektering af de aktuelle forhold. Dokumentationen bør indeholde det statiske grundlag og forudsætninger, samt vurderinger og beregninger af den samlede konstruktion, herunder glas, system og eventuelt tilhørende konstruktioner, som bolte og beslag med videre.


På baggrund i dokumentationen kan en eventuel hovedrådgiver eller anden statiker foretage en kontrol, om forudsætningerne svarer til og i overensstemmelse med det samlede byggeri.


Det anbefales, at grundlag og forudsætninger fastlægges og godkendes af bygherre inden projektering af de enkelte konstruktioner foretages.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas