« Tilbage

Terrorsikring af byggeri

Sidst revideret jan 2021
Glasfakta

Glas kan indgår i perimeter-, skal- og cellesikring, som en del af terrorsikringen

Glasvalget skal beskrives sammen med andre funktionskrav mht energi, indeklima, tyveri, personsikkerhed og brandsikring. Disse funktionskrav er ikke modsætninger.

Perimeter-, skal- og cellesikring

Perimeter-, skal- og cellesikring sikrer, at personer og køretøjer kun har adgang til bygningen gennem bygningens indgangspartier. De tre sikringslag kan bestå af forskellige typer af fysiske barrierer. Skal- og cellesikring kan for eksempel være i form af døre og låse af en god sikringsmæssig kvalitet. Glasfacader kan udføres med lamineret glas, som er tilstrækkeligt forankret i rammen. Ligeledes bør det overvejes at bruge trykaflastende konstruktioner, især ved sikring mod eksplosioner.

Perimetersikring kan eksempelvis bestå af hegn, terrænspring og beplantning.

For alle tre lag gælder, at konstruktioner og materialer, skal give beskyttelse mod eller begrænse en skades virkninger ved – beskydning og eksplosioner.

Læs om "Sikringsglas – eksplosion".

Terrorsikring skal tænkes med i projektets startfase

På samme måde, som man tidligt i en projektfase tænker brandsikring ind i et projekt, kan man tænke terrorsikring ind. Man vil gennem intelligente løsninger kunne bevare fx en bygnings udtryk uden at gå på kompromis med sikringen. Ofte vil terrorsikring gå hånd i hånd med tyverisikring.

At tage stilling til terrortruslen behøver ikke være en omfattende proces. Terrorsikring kan tænkes ind i et projekts oprindelige æstetiske udtryk, hvis sikringsrådgiveren og arkitekten fra starten er i dialog herom.

Bygninger som terrormål

I Europa har det i de seneste år vist sig, at bygninger har været mål for terror, også her i Danmark har der været angreb på offentlige bygninger. Bygninger kan være terrormål, hvis de rummer store forsamlinger eller har tilknyttet myndigheder, personer eller grupper, der kan opfattes som symbolmål

Bygherrer, bygningsejere og -lejere har et ansvar for sikkerheden for medarbejdere og gæster, der befinder sig i en bygning. Derfor bør de tage stilling til den aktuelle terrortrussel. Man kan med fordel forholde sig til risikoen for et terrorangreb i det generelle sikkerhedsarbejde i byggeprojekter.

Et højt trusselsniveau nødvendiggør ikke i sig selv, at der gennemføres sikkerhedstiltag. Frygt og manglende viden om håndtering af terrortruslen kan føre til valg af sikkerhedstiltag, der ikke er proportionale med risikoen for et angreb.

Hvordan sikrer man sig?

I forbindelse med bygge- og sikringsprojekter, herunder nybyggeri og renoveringsopgaver af risikovirksomheder er der seks faser hvor man skal have sikring med i overvejelserne:


Risikovurdering

Risikovurderingen sker i både Initiativfasen, Programfasen og Forslagsfasen. Den overordnede proces til vurdering af potentielle risici er risikovurderingen. Vurderingen består af risikoanalyser, der bliver brugt til at identificere hvilke trusler, sårbarheder og konsekvenser et projekt står overfor.

Risikovurderingen består af:

Risikoaccept

Sikringsrådgivere vil i både Programfasen og Forslagsfasen på baggrund af risikovurderingen udarbejde sikringskoncepter, der er defineret ud fra hvilke omgivelser, man ønsker at bygge eller renovere i. Risikoaccepten betyder, at man anerkender de risici, byggeriet vil stå overfor. Graden af risikoaccept afhænger af hvilket sikringskoncept man ønsker etableret.

Risikoreduktion

Man foretager allerede en lang række vurderinger af forhold som tyveri, brand, adgangsforhold og tilgængelighed. Terrorsikkerhed vil blive et ekstra element.

Risikoreduktion sker i Forslagsfasen og i Projektfasen, man ser på, hvordan reduceres de identificerede trusler og risici et projekt vil stå overfor. Målet er at nedbringe konsekvenserne, når sådanne hændelser indtræffer.

Sikringsrådgiveren vil på baggrund af risikoanalysen, sikringskonceptet og arkitekternes bud på designet vurdere, hvorledes man mest effektivt reducerer projektets sårbarhed.

Terrorsikring kan tænkes ind i et projekts oprindelige æstetiske udtryk, hvis sikringsrådgiveren og arkitekten fra starten er i dialog herom. Gør man sig tanker om terrorsikring tidligt i projektets designfase, vil man gennem intelligente løsninger kunne bevare f.eks. en bygnings udtryk uden at gå på kompromis med sikringen.

Risikokommunikation

Risikokommunikation forløber over alle byggeriets faser. Risikokommunikation er et bredt begreb, der dækker over forskellige kommunikationsprocesser i løbet af byggeprojektet:


Beredskabsplanerne vil indeholde procedurer for eksempelvis modtagelse af pakker og breve (jf. PET’s vejledning ”Sikkerhed ved indretning af post- og pakkemodtagelser”), adgangskontrol for personer, IT-sikkerhed, vold mv.

Procedurerne tiltænkes at skulle følges i virksomhedens dagligdag, så de bliver vante og fast forankrede. Derudover bør der udarbejdes krisestyringsplaner, hvor evakueringsinstrukser, rollefordeling, kontaktplaner, kommunikationsansvarlige mv. er defineret kort og præcist.

Fysisk sikring

Risikoreduktionen kan betyde at det gælder om at afskrække, detektere eller forsinke en gerningsmand eller at styrke bygningens konstruktion dvs fysisk sikring af bygningen.
Fysisk sikring kan være fysiske konstruktioner, barrierer som mure, sikringsvinduer, døre og låse, elektroniske løsninger som TV-overvågning og alamsystemer samt taktiske tiltag som belysning, kommunikation og sikkerhedspersonale.

Når der arbejdes med sikringstiltag, kan der opstå konflikter i forhold til lovgivning. Fysisk sikring skal altid overholde gældende krav, heriblandt hensynet til evakueringsforhold, beredskabets brand- og redningsindsats samt adgangsforhold. Derfor skal de relevante krav medtænkes tidligt i sikringsovervejelserne.

Se mere i SikkerhedsBranchen publikation: ”Guide til Terrorsikring -Sikring mod trusler og risici i nybyggeri og ombygninger”.

PET vejledninger

PET har udarbejdet en del vejledninger i relation til terrorsikring:
Tænk terrorsikkerhed i udendørs offentlige rum (november 2019)
Tænk terrorsikkerhed i bygninger (november 2019)
Tænk terrorsikkerhed ved større arrangementer (juni 2019)
Terrorsikring i bygge- og anlægsprojekter (juni 2020)

Se PET's vejledninger her.

DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut udvikler nyt værktøj, RAMT

RAMT, Risiko - Arkitektur - Mennesker – Terrorsikring er udviklet til risikostyring, og skal være med til at understøtte beslutningsprocessen ved nybyggeri og renovering. Værktøjet har til formål at hjælpe brugeren med at træffe de mest hensigtsmæssige beslutninger, i relation til de aktuelle rammer.

RAMT sikringskatalog beskriver mulige fysiske sikringstiltag i og rundt om en bygning. Der foreligger tillige råd og vejledning omkring styrkelse af sikkerhedskultur og beredskabsplanlægning i relation til terror.

En metode til at samtænke den arkitektoniske proces og de traditionelle projekteringsfaser med processen og aktiviteterne omkring sikringsydelsen, som grundlag for diskussion hos den enkelte kommune eller bygherre.

Læs artiklen "Sikringsglas - skud".
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev