« Tilbage

Brandbeskyttende glas - Vejledning fra DBI

Sidst revideret mar 2020
Glasfakta

Vejledning 37 fra DBI, Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts ”Glas og brand – Brandbeskyttende glas i bygningsdele”Vejledningen er udarbejdet for at give et overblik over de regler og krav som var gældende i 2009. Vejledningen giver gode forklaringer på hvad man, skal være opmærksom på i forbindelse med anvendelse af glas i bygningsdele.


Glasindustrien har i 2019 udgivet en ny vejledning om brandbeskyttende glas. Læs artiklen Brandbeskyttende glas, vejledning fra Glasindustrien på Glasfakta


Lovgrundlaget

Vejledningen er afgrænset, så den primært omfatter bygninger, hvor brandsikringen udføres efter ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri”, og dermed opfylder funktionskravene angivet i Bygningsreglement 2008 (BR08), kapitel 5.

Vejledningen angiver kort hovedtrækkene for brandsikring angivet i ”Information om brandteknisk dimensionering”, men det er ikke muligt at foretage en brandteknisk dimensionering ud fra vejledningen alene.


Begge vejledninger er bortfaldet med BR18.

Eksempelsamlingen er erstattet af nye vejledninger om præaccepterede løsninger. Grundlæggende ændrer det ikke på beskrivelser i BTV37.


Indhold

Vejledningen har ti afsnit, som blandt andet omtaler ”Brandtekniske begreber” med en slags leksikonforklaringer inkl. relationer til glas, ”Lovgivning”, ”Brandsikring af byggeri med glas” hvor de emner, som glasindustrien hidtil har haft svært ved at forklare myndigheder, er tydeliggjort. Derudover er der afsnit om ”Bygningsdele med brandbeskyttende glas”, hvor forskellige konstruktionstyper og glastyper omtales og for arkitekter, drift og vedligehold udgør afsnittene ”Projektering”, ”Udførelse og montage”, ”Drift og vedligehold” samt ”Udskiftning og reparation” en mere konkret vejledning.


Hele konstruktionen – ikke kun glas

For glas, som for andre byggematerialer, stilles der krav til de brandtekniske egenskaber og til brandmodstandsevnen for den bygningsdel, hvori glasset indgår. Et af den nye vejlednings vigtige budskaber bliver understreget i en boks:

Det er ikke nok, at glasset isoleret set opfylder kravene relateret til en given brandmodstandsevne. Hele bygningsdelen med glas, tætningskomponenter, karm, ramme og montering, skal samlet opfylde kravene til den krævede brandmodstandsevne.


Der, hvor det er muligt at anvende glas eller hvor glas, indgår i bygningsdelen, er teksten i vejledningen angivet med kursiv.


Udfordring til glasindustrien

Baseret på den generelle forklaring må glasleverandørerne og systemproducenterne bagefter specifikt påvise, at den ”alt for store stråling”, som standarden tillader med specifik prøvning, kan bruges i virkelighedens verden.


Forklaringen er, at de fleste flerlagsglas med betegnelsen E også kan opnå betegnelsen EW og nemt komme langt længere ned (endda ned til ca. 1kW/ m²) i stråling. Dette niveau ligger langt under standardens krav og kan dermed sikre personer og flugtveje og opfylde de kritiske forhold for personer.


Begrebet EW

Varmestråling udsendes især fra flammer, men også gløder fra en brand i et fast stof, som for eksempel træ, udsender varmestråling.


Varmestråling passerer stort set uhindret gennem almindeligt glas og stoppes først, når den rammer et fast stof, som herved opvarmes.


Når en adskillende bygningsdels isoleringsevne er kontrolleret på grundlag af den udsendte varmestråling, angives dette med W. Angivelse af W for en adskillende bygningsdel indebærer, at strålingsintensiteten målt i en afstand af 1,0 m fra den adskillende bygningsdel på den ikke-brandpåvirkede side ikke overstiger 15,0 kW/m² indenfor et fastlagt tidsrum. W angives altid i kombination med E. Efter EW angives tidsrummet, hvor bygningsdelen opfylder kravene. Sådanne adskillende bygningsdele klassificeres i følgende klasser:


Bygningsdel klasse EW 30 (ingen hidtidig dansk klasse)


Bygningsdel klasse EW 60 (ingen hidtidig dansk klasse)


Ovennævnte klassifikation er ikke i overensstemmelse med indtræden af kritiske forhold for personer, som defineret i ”Information om brandteknisk dimensionering”. Kritiske forhold for en person baseret på strålingskriterier indtræder jf. ”Information om brand-teknisk dimensionering”, hvis personen udsættes for:


Det anbefales, at varmestrålingen fra den ikke-brandpåvirkede side af en indvendig brandadskillende EW-bygningsdel (f.eks. en væg) holdes under 2,5 kW/m2 målt i en afstand på 1,0 m fra bygningsdelens ikke-brandpåvirkede side.


Brandtekniske bedømmelser

I princippet skal alle glasdøre og glaspartier være prøvet i korrekt størrelse, før der kan gives tilladelse til brug som brandsikker bygningsdel, men i praksis kan alle størrelser ikke prøves. Vejledningen giver en præcis forklaring på, hvad begrebet ”brandteknisk bedømmelse” betyder:


Herudover kan der til byggesager udarbejdes brandtekniske vurderinger, altså ikke en generel tilladelse, men en helt individuel bedømmelse for det konkrete projekt. Den brandtekniske bedømmelse foretages normalt af et akkrediteret prøvningslaboratorium efter henvendelse fra systemleverandøren, der oplyser om, hvilke prøvningsrapporter der skal lægges til grund for bedømmelsen sammen med beskrivelser og tegninger af den pågældende konstruktionsudformning. Dette skyldes, at det kun er ejeren af prøvningsdokumentationen, der har adgang til sine egne prøvningsrapporter.


Læs artiklen Brandbeskyttende glas, vejledning fra Glasindustrien på Glasfakta
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas