« Tilbage
Microshade, Industriens hus

MicroShade® og vinkelafhængighed

Sidst revideret jun 2021
MicroShade

Selvom MicroShade® er integreret i ruden, skal det ikke betragtes som et glasprodukt, men snarere som et solafskærmningsprodukt. Det skyldes at MicroShade® er vinkelafhængig, hvorved ydelsen varierer med solens position.


For almindelige glasprodukter beskrives ydeevnen med g0-værdi og LT0 (vinkelret på ruden). På grund af vinkelafhængigheden anvendes i stedet den effektive g-værdi til beskrivelse af den termiske ydeevne for MicroShade®. Der findes ikke en tilsvarende parameter for dagslys, og derfor bliver det nødvendigt at se på dagslyset i en bygningskontekst. Det gøres med dagslys autonomi (sDA).


Vinkelafhængighed

Vinkelrette værdier giver ikke et fuldt billede af rudens ydeevnen, da denne faktisk altid er en smule vinkelafhængig. Vinkelafhængighed betyder, at rudens ydeevne varierer med solens position på himlen - og denne er betinget både af solens højde- og azimutretning, som illustreret i nedenstående figur.


Figur 1


Vinkelafhængigheden i solens højderetning er den vigtigste af de to retninger. Dog kan azimutretningen i visse tilfælde også være udslagsgivende for rudens ydeevne. Derfor får man de mest nøjagtige resultater, hvis man tager begge retninger med i sine beregninger.


Transmittans af glas og solafskærmningsløsninger

Et glasprodukts mest basale karakteristika er dets transmittans, reflektans og absorptans. I figurerne nedenfor vises vinkelafhængigheden for disse faktorer i en 3-lags MicroShade®-rude, en solkontrolrude samt en lavenergirude set i forhold til solens højde.De tre figurer viser tydeligt hvordan lavenergiruden og solkontrolglasset næsten ingen vinkelafhængighed har i det typiske solhøjdeområde, f.eks. fra 0° og op til 54° i Oslo og 65° i Stuttgart. Derimod varierer MicroShade®-rudens tal indenfor samme område betydeligt.


Dette er årsagen til at g0 og LT0 værdierne (vinkelret på ruden) er gode målinger for et glasprodukts ydeevne – på nær for MicroShade®. Vinkelafhængigheden for MicroShade® er mere sammenlignelig med persienner/lameller, idet MicroShade® består af mikrolameller.


Figur 2, 3 og 4

Figur 1, MicroShade®-rudeopbygning: 4 mm float - MS-F 60/14 - 12 mm argon 90% - 4 mm low-e - 12 mm - argon 90% - 4 mm low-e

Figur 2, Lavenergi rudeopbygning: 4 mm float - 12 mm argon 90% - 4 mm low-e - 12 mm - argon 90% - 4 mm low-e

Figur 3,Solkontrolglas opbygning: 4 mm Cool-Lite Xtreme 60/28 - 12 mm argon 90% - 4 mm low-e - 12 mm - argon 90% - 4 mm low-e


g-værdi og effektiv g-værdi

I figuren nedenfor vises den vinkelafhængige g-værdi for 3-lags ruder med MicroShade®, lavenergiglas med eksterne lameller (vinklet 30°), lavenergiglas med ekstern screen (med 5% transmittans), lavenergirude uden afskærmning og endelig solkontrolglas (Cool-Lite Xtreme 60/28 from Saint Gobain).


Figur 5


For lavenergiglas, solkontrolglasset og den eksterne screen er g-værdien ikke vinkelafhængig i det typiske solhøjdeområde, som det også ses for transmittansen. For MicroShade® og de eksterne lameller er g-værdien derimod stærk vinkelafhængig.


Vinkelafhængigheden gælder også i det horisontale plan (azimut), som det ses i den tilsvarende graf nedenfor.


Figur 6


Vinkelafhængigheden i azimut-planet er den samme for alle løsningerne.


g-værdierne for MicroShade®-ruder varierer i løbet af dagen og året med solens position både i relation til dens elevation og azimut. Dette er illustreret i figuren nedenfor, som viser en g-værditabel for MicroShade® MS-F, hvor den blå graf er solens position ved sommersolhverv, 21. juni og den gule graf beskriver solens position på forårsjævndøgnet, 21. marts for en sydvendt facade i Stuttgart.


Figur 7


Ved at anvende den effektive g-værdi som udtryk for rudes ydeevne inkluderes vinkel-afhængigheden i forhold til både solens højde- og azimutretning. Den effektive g-værdi beregnes som et vægtet gennemsnit af solindstrålingen på ruden for hver time af året. Herved tages der højde for solens position. Det vægtede gennemsnit betyder, at g-værdien i timer med høj solindstråling vægtes højere end timer med lav solindstråling. Typisk anvendes den effektiv g-værdi pr. måned til at beskrive præstationen.


Lystransmittans og dagslys autonomi

For lystransmissionens vedkommende gælder det, at den har den samme vinkelafhængighed som g-værdien.


For lystransmittansen har vi ikke nogen værdi, såsom en ’effektiv lystransmittans”, der ville kunne inddrage vinkelafhængigheden.


Lystransmittans bliver brugt til at vurdere dagslysydeevnen af et produkt. For vinkelafhængige produkter er det nødvendigt at anvende dagslys evalueringer i bygninger for at beskrive den faktiske ydeevne. Det er nødvendigt at bruge klimabaserede dagslyssimulationer af Spatial Daylight Automomy (sDA), som beskriver hvor meget areal, der modtager tilstrækkeligt dagslys - f.eks. hvor stor en procentdel af et gulvareal der modtager mindst 300 lux i mindst 50% af dagtimerne. Vejrdata og solens position på timebasis bliver brugt i kombination med vinkelafhængig lystransmittansværdier for at beregnde sDA.


I SimShade® er det muligt at beregne ydeevnen af MicroShade® samt andre glas- og solafskærmningsprodukter ved brug af de nævnte værdier (g0 værdi, effektiv g-værdi, LT0 og sDA).Kontakt info til leverandør


MicroShade A/S - Se profil


info|microshade.com
+ 45 72 14 48 48Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas