« Tilbage

SF6-gas i termoruder

Sidst revideret aug 2018
Glasfakta

Forbud mod SF6-gas i termoruder

Forbruget af SF6-gas til lydisolerende ruder var i 1999 af størrelsesordenen 2 tons svarende til 27.144 m2 ruder. SF6-gas i termoruder blev forbudt efter 1. Januar 2003 jvf bekendtgørelse fra Miljøministeriet.

Under forhandlingerne i Kyoto forpligtede EU sig samlet til at nedbringe udslippet fra medlemsstaterne med mindst 8% i 2008-12 sammenlignet med 1990 (1995-tal for de industrielle drivhusgasser). Ved de efterfølgende forhandlinger i EU har Danmark forpligtiget sig til – under visse forudsætninger – at nedbringe det samlede danske udslip med 21% i denne periode.

Der er alternativer til SF6 i lydisolerende ruder

En tung gas øger lydisolationen i termoruder. SF6 (svovlhexafluorid) er en tung gas, der blandt andet – alene eller i kombination med andre gasarter – anvendes som gasfyldning i lydisolerende termoruder. Fyldning med en gas, der er tungere end luft, bevirker, at visse termorudetyper får en ikke uvæsentlig forøgelse af lydisolationen i mellemfrekvensområdet. Forøgelsen af lydisolationen kan tilskrives, at lydhastigheden i den tunge gas er væsentligt lavere end i atmosfærisk luft.

SF6 blev udelukkende benyttet med det formål at forøge lydisolationen. SF6 er en kraftig drivhusgas, der indtil for nylig ikke har været at finde i naturen. SF6 er således et kunstigt fremstillet stof, der antager gasform ved normale temperaturer og atmosfæretryk.

SF6 er medtaget på de Forenede Nationers klimakonventions Kyoto protokolliste over drivhusgasser, som landene er forpligtet til at reducere brugen af. SF6 er endvidere på Miljøstyrelsens liste over 100 stoffer, som er uønskede på sigt.

Undersøgelse af SF6-gas i termoruder

For at finde alternativer til brug af SF6 i termoruder fik DELTA Akustik & Vibration bevilget tilskud fra Miljøstyrelsen til et projekt hvis formål er ” at udvikle – samt formidle viden om – alternative rudekonstruktioner, hvor der uden brug af SF6 kan opnås samme lydisolerende effekt”.

Projektleder var Dan Hoffmeyer, DELTA Akustik & Vibration. En følgegruppe med repræsentation fra Miljøstyrelsen og repræsentanter for rude- og vinduesindustrien har fulgt arbejdet. Ingeniør Carl Axel Lorentzen repræsenterede Glasindustrien. Arbejdet resulterede i rapporten fra 2002 ”Substitution af SF6 i lydisolerende vinduer”.

Rapport: ”Substitution af SF6 i lydisolerende vinduer”

Rapporten beskriver indledningsvis projektets baggrund og giver en kort introduktion til opbygning af ruder og vinduer samt måling og vurdering af lydisolation.

Projektets første del omfatter fastlæggelse af målene for udvikling af alternativer til brug af SF6 i lydisolerende vinduer. På baggrund af en vurdering af det daværende forbrug af SF6, en analyse af problemstilling, omfang og behov og projektets første forsøgsserie opsummeres målene for udvikling af alternativer. Der skelnes her mellem almindelige vinduer med moderate krav til lydisolation og specielle vinduer med høje krav til lydisolation samt mellem lydisolation mod vejtrafikstøj i byområder og lydisolation mod støj fra tog med høj hastighed.

Den anden del af projektet omfatter analyse og test af alternativer til brug af SF6 i lydisolerende vinduer. Resultaterne viser, at flere af de ved analysen udvalgte mulige ændringer af rudetyper opfylder den opstillede målsætning for lydisolationen. De mest omfattende ændringer er dem, der indgår for at opfylde kravene til lydisolation mod togstøj for specielle vinduer med høje lydkrav.

Rapporten viser at vinduesproducenterne nødvendigvis må udvikle og dokumentere produkternes lydreduktion bedre i fremtiden, det er nu tydeligt at der ikke længere kan projekteres efter glasdata alene.

Rapporten konkluderer på baggrund af den gennemførte analyse og afprøvning af udvalgte, realistiske løsninger for relevante vindues- og rudetyper, at det med forholdsvis enkle tekniske midler er muligt at substituere anvendelsen af SF6 i lydisolerende vinduer gennem ændringer af rudeopbygningen.

Se rapporten her.Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev