« Tilbage

Kvalitetssikring

Sidst revideret aug 2018
Glasfakta

Kontrol og dokumentation for kvalitet er et krav i byggeriet

Kvalitetssikring tager sigte på at forebygge skader og andre svigt. Forebyggelse er normalt billigere end udbedring, både for byggeriets parter og set ud fra samfundsøkonomiske hensyn. Er kvaliteten i orden, kan byggeriets parter undgå eller formindske omprojektering, spild, usikkerhed, ydelser, der må udbedres, udskiftes eller udføres på ny, svigt og skader og deraf følgende ekstraudgifter eller forringede kvaliteter.

Termoruder

Glasindustrien i Danmark har udviklet en produktcertificering for termoruder, der har udgangspunkt i ”EN 1279-5 - Bygningsglas - Termoruder - Del 5: Overensstemmelsesvurdering”, der skal sikre et grundlag for CE mærkning af termoruder i henhold til Byggevareforordningen (før 2013: Byggevaredirektivet).

Formålet med produktcertificeringen er:

Produktcertificeringen er baseret på gældende udgave af EN 1279 serien, og fortolkninger af denne og vil successivt blive opdateret i henhold til lovgivningen og/eller EN 1279 serien.

Ved tvivlstilfælde vil den gældende engelsksprogede udgave af EN 1279 være gældende.

Se Glasindustriens: GTC: Certificeringsbestemmelser for termoruder i henhold til EN 1279.

Byggeri, kvalitetskontrol og kvalitetssikring

Der bør gennem projekteringen stilles krav til bygningsdelenes og udførelsens kvalitet. Der bør derfor udføres en projektgranskning.

Den projekterende bør derfor i sit udbudsmateriale udarbejde en kontrolplan, hvori specificeres krav til den udførende kontrol af kvaliteten af anvendte materialer, udførelse, omfang og dokumentation for opfyldelse af stillede krav nærmere fremgår.

Kontrolplanen kan enten udformes som en tjekliste eller som et skema indeholdende krav til:

Modtagekontrollen omfatter kontrol af de leverede materialer, materialers intakte emballage og evt lagerstabilitet, glassets kvalitet (kanter, huller, ridser, mangler etc), herunder korrekt opmaganisering (især på byggeplads) inden brug.

Proceskontrollen omfatter eftersyn af det udførte arbejde af det udførte arbejde undervejs i byggeprocessen, herunder kontrol af, at det udførte er i overensstemmelse med projektbeskrivelse og monteringsanvisning for den aktuelle konstruktion. Slutkontrollen omfatter kontrol af komponenternes placering og udseende samt ikke-destruktiv funktionsprøvning.

Sammen med kontrolplanen skal der udarbejdes en plan for drift og vedligehold.

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

BEK nr 773 af 27/06/2011 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet: Kapitel 2, Valg af kvalitet og totaløkonomi

§ 2. Bygherren skal drage omsorg for, at byggeriet under hensyn til sit formål får en god kvalitet. Bygherren skal således sørge for, at programoplæg, program og projekt er udtryk for en tilfredsstillende brugsværdi og arkitektonisk fremtræden, en forsvarlig byggeteknisk udformning og holdbarhed, hensyntagen til miljø, energiforbrug og økologiske forhold samt en realistisk anlægs- og driftsøkonomi.”

Bygherrevejledning 2008

Det offentlige er en stor og professionel bygherre og de offentlige initiativer på byggeriets område har en tendens til at brede sig til den samlede byggesektor. Derfor er det vigtigt, at det offentlige som bygherre forsøger at optimere sine arbejdsgange mest muligt.
Bygherrevejledningen indgår som del af et bredere Bedste Praksis-initiativ, som skal tilskynde til en højere grad af videndeling mellem de offentlige bygherrer, så de offentlige bygherrer kan lære af hinandens gode erfaringer.

Bygherrevejledningen er en form for håndbog over hele byggeprocessen for offentlige bygherrer. Den gennemgår de regler, der gælder for opførelse af byggeri, og indeholder derudover gode råd og erfaringer, ikke mindst om selve byggeprocessen, som er nyttige ved især større byggeopgaver.

Se Bygherrevejledningen her!


Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev