« Tilbage

Indeklima i henhold til BR15

Sidst revideret aug 2017
Glasfakta

Indeklimaets kvalitet har stor betydning, fordi vi tilbringer en stor del af vores tid inden døre.

Overholdelse af BR15 krav til termisk indeklima kræver kendskab til glassets muligheder. Forkerte beregninger og forkerte forudsætninger skaber dårlige arbejdsforhold.

Kapitel 6 i bygningsreglementet pr. 1. januar 2016 om indeklima er inddelt i områderne:

6.1 Generelt
6.2 Termisk indeklima
6.3 Luftkvalitet
6.4 Akustisk indeklima
6.5 Lysforhold.

Generelt

Bygninger skal opføres, så der under den tilsigtede brug af bygningerne i de rum, hvor personer opholder sig i længere tid, kan opretholdes et sundheds- og sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima. Sundhedsmæssigt tilfredsstillende forhold i bygninger omfatter også komfort og velvære.

Termiske indeklima

Hvad angår det termiske indeklima, skal det ved planlægning af byggeri og ved valg af materialer, vinduesarealer, kølemuligheder, orientering og solafskærmning sikres, at der opnås tilfredsstillende temperaturforhold også i sommerperioden.

Luftkvalitet

Luftkvaliteten er først og fremmest fastlagt ud fra den opnåede ventilation og forureningerne indendørs, herunder fugtproduktionen på grund af brugernes adfærd. Der bør altid benyttes byggematerialer med den lavest mulige afgivelse af forureninger.

Akustisk indeklima

Hvad angår det akustiske indeklima, så skal bygningskonstruktionerne dimensioneres og udføres, så de yder en tilstrækkelig lydisolation mellem tilgrænsende rum og i forhold til eksterne støjkilder. Endelig er tilfredsstillende akustiske forhold i de enkelte rum betinget af, at der på rummets overflader anvendes materialer, som har en tilstrækkelig lydabsorption til at sikre den nødvendige lydregulering.

Lysforhold

Hvad angår lysforholdene, bør der være en passende afstemning mellem vinduesstørrelse, rumforhold og fladeegenskaber under hensyntagen til udearealerne. Samtidig er det vigtigt, at de øvrige faktorer, som skaber det rette visuelle miljø, er tilfredsstillende, hvilket indebærer, at lyset skal kunne tilpasses efter de opgaver, der udføres i rummet.

”Pointen”

I BR15 kap. 6.2 stk. 1. er der funktionskrav om at der skal være tilfredsstillende temperaturer i flertal! Som forklares i vejledningen med de to temperaturer:
1) luftens temperatur (der ikke medfører overophedning)
2) overfladernes temperatur (så gener ved direkte solstråling kan undgås).

Hvilket i øvrigt gentages med en lidt anden ordlyd i det sidste afsnit i BR15 kap. 6.5.2 stk. 1 om lysforhold:

”Arbejdsrum, opholdsrum i institutioner, undervisningslokaler, spiserum, i det følgende benævnt arbejdsrum mv. samt beboelsesrum og køkken skal have en sådan tilgang af dagslys, at rummene er vel belyste. Vinduer skal udføres, placeres og eventuelt afskærmes, så solindfald gennem dem ikke medfører overophedning i rummene, og så gener ved direkte solstråling kan undgås.”

Konklusion

Det er derfor nødvendigt, at der ud over en beregning af rumtemperaturen baseret på g-værdien også tages hensyn til den direkte solstråling. Hvis der er skabt en tilfredsstillende rumtemperatur er der mulighed for at bruge et gardin, en persienne eller anden form for afskærmning, som forhindrer for høj direkte stråling og dermed løser BR-kravet om: ”gener ved direkte solstråling”.

Læs om: Indeklima med behagelig temperatur
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas