« Tilbage

Funktion og begreber i BR - Værn

Sidst revideret dec 2017
Glasfakta

Bygningsreglementet beskriver værn som sikring mod nedstyrtning

BRs vejledning definere: Dette er gældende, hvor der er store niveauforskelle (over 0,5 m) mellem gulvet på begge sider af en glasvæg, et vindue, der går til gulv, et værn af glas, balusterglas i trapper med videre.

Bygningsreglementet

BR15 3.2.3, stk. 1: Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje samt altaner, franske altandøre, altangange, luftsluser, tagterrasser, udvendige trapper samt andre hævede opholdsarealer skal under hensyn til bygningens anvendelse sikres med værn og forsynes med håndlister. Håndlister skal være nemme at gribe om og holde fast i.”

Vejledning til BR15 3.2.3, stk. 1:

”Kravet kan opfyldes ved, at opsætte håndlister i begge sider af trapper. Smalle trapper kan forsynes med håndliste i kun én side, når afstanden mellem håndlisten og væg, spindel eller lignende er mindre end 1,1 m. Ramper med en hældning mellem 1:20 (5 cm pr. m) – 1:25 (4cm pr. m) kan i stedet for håndlister forsynes med værn uden fare for fald til siderne. Brede trapper og ramper bør opdeles med håndlister med en afstand på højst 2 m.
Højden på værn eller rækværk bør være mindst 1,0 m. Ved trapper og ramper bør højden på værnet være mindst 80 cm og over trappereposer mindst 90 cm. Ved trapper med bredere lysning end 30 cm, altangange og luftsluser bør højden af værnet forøges passende, dog til mindst 1,2 m. Håndlister bør føres ubrudt forbi repos og afsluttes vandret. Det nederste af trappen bør afskærmes med værn, så en fri højde på 2,2 m opnås.
Højden af værn og håndlister måles over trinforkanter og ramper.”

SBi-anvisning 258: Vejledning (3.2.3, stk. 1)

Kravet kan opfyldes ved, at opsætte håndlister i begge sider af trapper. Smalle trapper kan forsynes med håndliste i kun én side, når afstanden mellem håndlisten og væg, spindel eller lignende er mindre end 1,1 m. Ramper med en hældning mellem 1:20 (5 cm pr. m) – 1:25 (4 cm pr. m) kan i stedet for håndlister forsynes med værn uden fare for fald til siderne. Brede trapper og ramper bør opdeles med håndlister med en afstand på højst 2 m.
Højden på værn eller rækværk bør være mindst 1,0 m. Ved trapper og ramper bør højden på værnet være mindst 80 cm og over trappereposer mindst 90 cm. Ved trapper med bredere lysning end 30 cm, altangange og luftsluser bør højden af værnet forøges passende, dog til mindst 1,2 m.

Håndlister bør føres ubrudt forbi repos og afsluttes vandret. Det nederste af trappen bør afskærmes med værn, så en fri højde på 2,2 m opnås.Højden af værn og håndlister måles over trinforkanter og ramper.

BR15 3.2.3, stk 2:

”Alle typer af værn eller rækværk skal under hensyn til bygningens anvendelse udformes, så personer sikres på betryggende måde. Værn udført af glas skal udføres i henhold til bestemmelserne i kap. 4 Konstruktioner.”
Vejledning til BR15 3.2.3, stk. 2: ”Den indbyrdes afstand mellem alle typer af balustre, herunder lodrette og vandrette, skal udformes, så de ikke giver anledning til personskader. Der skal i særlig grad tages hensyn til, at børn ikke kan klatre på dem eller komme i klemme mellem dem.
For benyttelsen af glas i værn, herunder i forbindelse med niveauforskelle henvises til DS/INF 119, Bygningsglas – Retningslinier for valg og anvendelse af sikkerhedsglas – Personsikkerhed.”

SBi-anvisning 258 Vejledning (3.2.3, stk. 2)

For at sikre børn mod at komme i klemme, bør åbninger i værn og rækværk dimensioneres, så en barnekrop ikke kan presses igennem. Dette kan afprøves som i DS/EN 1176 (Dansk Standard, 2008-2014), hvor en stump kile på 89 × 140 mm forsøges trykket gennem åbningerne. Ved et tryk på op til 222 N må kilen ikke passere helt igennem. For eksempel bør lodrette balustre anbringes mindre end 89 mm fra hinanden og være stive nok til at bestå ovennævnte prøve. Åbninger mellem trappetrin bør sikres på samme måde.

Værn bør desuden udføres, så det er svært for børn at kravle op på dem, fx ved at anvende lodrette balustre eller lukkede værn.

Retningslinjer for anvendelse af glas som værn er beskrevet i anvisningstekst til kapitel 4.3, Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner, stk. 2.

DS/INF 119:

4.4 Niveauforskelle
I tilfælde, hvor glas benyttes som afskærmning ved niveauspring, og hvor der kan være fare for, at personer ved brud af glaspartier kan styrte ned, skal der tages særlige hensyn.
Dette er gældende, hvor der er store niveauforskelle (over 0,5 m) mellem gulvet på begge sider af en glasvæg, et vindue, der går til gulv, et værn af glas, balusterglas i trapper m.v.
I ovennævnte tilfælde skal der benyttes en type sikkerhedsglas, som foruden at sikre mod snitsår også sikrer, at brudstykkerne bliver siddende i ruden i forbindelse med kollision med glasset, således at nedstyrtning i forbindelse med eller efter kollision med glasset i videst muligt omfang undgås. Dette kan sikres ved, at der benyttes lamineret glas eller tilsvarende, der forbliver fastholdt efter glasbrud.

4.5.7 Værn, trappegelændere og altaner
I værn, rækværker, trappegelændere inkl. reposer, altangange og luftsluser med glas ved niveauspring over 0,5 m uden afskærmning skal benyttes en type sikkerhedsglas, som foruden at sikre mod snitsår også sikrer, at brudstykkerne bliver siddende i ruden i forbindelse med kollision med glasset, således at nedstyrtning i forbindelse med eller efter kollision med glasset i videst muligt omfang undgås. Dette kan sikres ved, at der benyttes lamineret glas eller tilsvarende.

4.7 Afskærmning
Hvor der ikke benyttes sikkerhedsglas, skal udsatte glaspartier afskærmes.
Der skal således enten opsættes værn, eller det skal på anden måde sikres, at personer ikke kan komme direkte i kontakt med glasfladen. Opsættes der værn, skal dette opfylde Bygningsreglementets krav til værn.Glas i værn og lignende med niveauforskel over 0,5 m skal være lamineret sikkerhedsglas.
Højder i henhold til Bygningsreglementet.


DS/INF 119: Figur 4 – Glas i værn og lignende med niveauforskel


Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas