« Tilbage

Glas i elevatorer før Elevatordirektivet

Sidst revideret sep 2018
Glasfakta
Denne vejledning omhandler glas i elevatorer m.v., som allerede er installeret og ibrugtaget. Nærmere bestemt omhandler vejledningen personelevatorer og person- godselevatorer, der er ibrugtaget før Elevatordirektivet trådte i kraft og godselevatorer, løfteplatforme, inspektions- og kranførerelevatorer, trappeløbselevatorer, skråelevatorer samt rulletrapper og –fortove, paternosterelevatorer og elevatorer til sækketransport i kornmøller, der er ibrugtaget før Maskindirektivet trådte i kraft.

Vejledningen er baseret på: ”Elevatorer m.v. - del 2” en branchevejledning fra BFA-Industri. Version: 01.05.2018 ISBN: 978-87-93174-82-5

Bekendtgørelsen er fulgt slavisk, og med eksempler præciseres eller fortolkes bekendtgørelsens bestemmelser, hvor dette var skønnet relevant.

Bekendtgørelsens opbygning

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 459/2016 indeholder alle de gamle indretningsregler, som gjaldt indtil de enkelte direktiver blev implementeret. De gamle regler er gengivet i nutidig sprogform, men der er ikke fjernet eller tilføjet krav, med mindre dette fremgår af overgangsbestemmelserne sidst i bekendtgørelsen.

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der har været gældende gennem tiden. Historisk set kom den første bekendtgørelse i 1899 og blev senere erstattet med en ny bekendtgørelse i 1908 og 1922. I 1935 kom der en radikal ændring af reglerne, og denne bekendtgørelse var gældende helt frem til Elevatordirektivet trådte i kraft i 1997. Dog har der i flere omgange været skærpelser til de eksisterende elevatorer, som f.eks. i 1981, hvor der blev indført krav til lys i skakt og inspektionsboks på elevatorstolens tag. I 1995 kom kravet om, at alle elevatorer bl.a. skulle forsynes med stoldøre eller fotocellearrangement (lystæpper), og etagedørene skulle ændres til låse med faktisk forrigling samt installation af et kommunikationsmiddel (2-vejs alarm og kommunikationssystem) tilsluttet en døgnbemandet overvågningsløsning. Men det var ikke alle krav, der gjaldt med tilbagevirkende kraft, og det vil for den enkelte paragraf fremgå, hvis kravet er gældende fra en bestemt dato. Hvis der ikke er angivet nogen dato, er kravet gældende uanset elevatorens opstillingstidspunkt.

Arbejdstilsynet har haft BFA-vejledningen til gennemsyn og finder, at det indhold, herunder tekst og billeder, der knytter sig til arbejdsmiljøforhold, opfylder de krav, der følger af arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og gør opmærksom på, at der kan være arbejdsmiljøproblemstillinger og -krav, der ikke er behandlet i vejledningen.

Arbejdstilsynet har gennemgået vejledningen i overensstemmelse med regler og praksis pr. marts 2018.

Denne branchevejledning af bekendtgørelsen indeholder præciseringer af reglerne og angiver metoder for efterlevelsen af kravene. Dette er fremhævet med en grå markering. Det vil dog altid være lovteksten, der går forud, men præciseringen/metoden for forståelsen er dog fastlagt som minimumskrav.Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev