Terms & Conditions

Standard annoncebetingelser for Glasfakta.dk

Glasfakta har med dette netsted til hensigt at skabe et samlingspunkt for branchen. Det tilstræbes, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. Eventuelle fejl søges rettet.

Nærværende almindelige standardbetingelser for trykte, online og mobile medier er gældende for enhver aftale om annoncering mellem Glasfakta ApS og annoncøren (kunden), uanset om der er henvist til nærværende betingelser.

De til enhver tid gældende betingelser kan findes på www.glasfakta.dk. Glasfakta forbeholder sig retten til at ændre betingelserne uden forudgående varsel. Enhver fravigelse af nærværende betingelser skal ske skriftligt i særskilt dokument og af aftaleberettiget person. Der henvises til særskilt skrivelse om annoncepriser og annoncespecifikationer.

Glasfakta er ikke involveret i køb og salg af maskiner og produkter. Alle henvendelser hertil bedes rettet til de respektive annoncører.

Glasfakta står ikke inde for kvalitet, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, garantier eller lignende i annoncer og information på netstedet.

Annoncering

Aftalen om annoncering er indgået, når kunden ved sin underskrift, pr. e-mail, eller på anden vis har accepteret aftalen.

Enhver oplysning om tidspunkt for placering af annoncer på www.glasfakta.dk er omtrentlige, og kunden må påregne mindre afvigelser.

Annoncer vises primært i random rotation blandt et rimeligt antal annoncer, som kan varierer i annonceperioden.

Kundens forpligtigelser

Kunden er i forbindelse med aftalens indgåelse ansvarlig for og forpligtiget til at give oplysninger, herunder cvr.nr., som påkrævet for korrekt identifikation af kunden. Annoncens materiale skal være i overensstemmelse med gældende tekniske specifikationer, retningslinier og lovgivning, samt må ikke på nogen måde være stødende eller på anden vis skadeligt, og kunden garanterer, at annoncen ikke på nogen måde krænker tredjemands rettigheder. Kunden er forpligtiget til at kende gældende annoncebetingelser og har accepteret disse ved annoncering på www.glasfakta.dk.

Glasfakta's beføjelser

Enhver forsinkelse med betaling er væsentlig og berettiger Glasfakta til at hæve aftalen. Glasfakta er dog berettiget til at fastholde aftalen og kræve betaling i overensstemmelse med aftalen. Glasfakta er berettiget til uden advarsel og uden tilbagebetalingspligt, at afvise, ændre eller afbryde annonceringen, såfremt annoncen er eller kunden foretager handlinger eller udtrykker holdninger og lignende, som strider mod Glasfakta's eller tredjemands rettigheder, redelig handlemåde og/eller god opførsel og skik.

Annoncer, artikler og billeder leveret af kunden kan benyttes af Glasfakta og vises på netstedet efter aftaleperioden uden forudgående accept, men fjernes på opfordring fra kunden.

Opsigelse

Annoncen kan opsiges med 1 måneds varsel og det berettiger ikke tilbagebetaling af allerede betalt vederlag for eventuel restperiode.

Rettigheder

Alle rettigheder til software, samtlige kildekoder, samt alle rettigheder til grafiske fremstillinger, tekst, billeder, data og andet materiale, som helt eller delvist er fremstillet og/eller udarbejdet af eller i samarbejde med Glasfakta tilhører Glasfakta med mindre andet skriftligt er aftalt.

Alle rettigheder til materiale på www.glasfakta.dk tilhører Glasfakta ApS og må kun benyttes efter skriftlig aftale med Glasfakta ApS. Glasfakta har alle rettigheder til den information som kunden giver i forbindelse med sin annoncering og i øvrigt udleveret i forbindelse med denne.

Ansvarsbegrænsning og ansvarsfraskrivelse

Glasfakta påtager sig intet ansvar for lovligheden og rigtigheden af annoncer, nyheder, artikler og information i øvrigt på www.glasfakta.dk.

Oplysningerne og vejledning udgør ikke professionel rådgivning (er der behov for særlig rådgivning, søg bistand ved specialist og få konkret og specifik rådgivning). Glasfakta er ikke ansvarlig for andres kommentarer, materiale eller handlemåde i øvrigt.

Eventuelle erstatningskrav mod Glasfakta fra annoncører, brugere og tredjemand, som skyldes handling, information, annoncering eller lignende på www.glasfakta.dk er ikke erstatningsberettiget.

Det tilstræbes så vidt muligt at mindske forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer. Visse data eller andre oplysninger på netstedet kan være blevet struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie, og Glasfakta kan ikke garantere, at vores service ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af den slags problemer. Glasfakta påtager sig intet ansvar for ulemper og omkostninger, der måtte opstå som følge af brugen af dette netsted eller andre tilknyttede eksterne netsteder.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem Glasfakta og en kunde, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret og ved Retten i Århus.

Ophavsret

Copyright © Glasfakta ApS

Gengivelse af nyheder skrevet af Glasfakta er tilladt med kildeangivelse, hvis ikke andet er anført.
Det er ikke tilladt at gengive nyheder mv. skrevet af andre leverandører af information og data uden deres accept heraf.